Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym [KT-28]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) §5 oraz §8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o wymianę zagranicznego prawa jazdy składa w urzędzie: - wniosek o wymianę prawa jazdy, - kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; - dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej, - kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przedstawionych dokumentów zostaje wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK). Osoba posiadając PKK poddaje się egzaminowi państwowemu w części teoretycznej w dowolnym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę zostaje złożone zamówienie na wytworzenie spersonalizowanego blankietu w PWPW S.A.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wydanie prawa jazdy 0,50 zł – opłata ewidencyjna

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Wydanie profilu niezwłocznie w trakcie obsługi. Odbiór dokumentu prawa jazdy nastąpi po ok. 10 dniach od chwili otrzymania informacji o zdanym egzaminie oraz po uzyskaniu potwierdzenia z zagranicznego organu o autentyczności dokumentu.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Należy zgłosić się do urzędu z dokumentem tożsamości celem weryfikacji danych osobowych. Opłatę można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem. PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje spersonalizowany blankiet prawa jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl. Podając we wniosku numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej, zostanie bezpłatnie wysłany SMS/e-MAIL o możliwości odbioru dokumentu. Przy odbiorze prawa jazdy należy: - okazać dokument tożsamości, - przedstawić zagraniczne prawo jazdy, celem zwrotu dokumentu. Konta na które można dokonać opłat (tytuł przelewu: opłata za wydanie prawa jazdy nr PESEL) : 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003 – za wydanie prawa jazdy 100 zł 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005 – opata ewidencyjna 0,50 zł

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta – kierownik referatu,
  Zofia Kantor – inspektor,
  Barbara Kantor – inspektor,
  Monika Maciaś – inspektor,

  Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 | 13:02