Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie prawa jazdy [KT-22]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) § 5, ust. 1 oraz § 8, ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w urzędzie: - wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej ), - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy tylko kat.: C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E - kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; - pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy – dotyczy tylko kat.: AM, A1, B1, B, T, o ile osoba nie ukończyła 18 lat, - kserokopia prawa jazdy (przy rozszerzeniu uprawnień o dodatkową kategorię), - kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy – w przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy przez cudzoziemca, - dowód osobisty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wydanie prawa jazdy 0,50 zł – opłata ewidencyjna

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Wydanie profilu niezwłocznie w trakcie obsługi. Odbiór dokumentu prawa jazdy nastąpi po ok. 10 dniach od chwili złożenia kompletu dokumentów.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje prawo jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl. Podając we wniosku numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej, zostanie bezpłatnie wysłany SMS/e-MAIL o możliwości odbioru dokumentu. Przy odbiorze prawa jazdy należy: - okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości - zwrócić do unieważnienia poprzedni dokument prawa jazdy (o ile był wydany) Konta bankowe, na które można dokonać opłat (tytuł przelewu: opłata za wydanie prawa jazdy nr PESEL): 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003 – za wydanie prawa jazdy 100 zł 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005 – opata ewidencyjna 0,50 zł

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta – kierownik referatu,
  Zofia Kantor – inspektor,
  Barbara Kantor – inspektor,
  Monika Maciaś – inspektor,

  Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 | 13:02