Dostęp do informacji publicznej

W dniu 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). Ustawa ta precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Informacja publiczna to każda informacja dotycząca spraw publicznych wytworzona, przetworzona lub znajdująca się w posiadaniu władz publicznych.

Informacja prosta to taka informacja, która już istnieje i jest w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a jej udostępnienie nie wiąże się z koniecznością wykonania pewnych dodatkowych, ponadprzeciętnych czynności.

Informacja przetworzona to jakościowo nowa informacja, która nie istnieje w przyjętej treści i postaci, choć jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 

ZASADY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ


Udostępnianie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu następuje w drodze:

 1. ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
 4. udostępnienia na wniosek,
 5. niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.
   

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK
W sytuacji gdy informacja stanowiąca informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest ona udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wnioskując o udostępnienie informacji publicznej można posłużyć się formularzem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przy czym formularz ten nie jest dokumentem wymaganym, ma jedynie charakter pomocniczy, bowiem o udostępnienie informacji publicznej można zwrócić się w dowolnej formie.

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz;
 • za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie na wskazany wyżej adres Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
 • poprzez pocztę elektroniczną  (e-mail: powiat@nowosadecki.pl);
 • poprzez platformę e-PUAP (nazwa ESP: starostwons/SkrytkaESP);
 • poprzez nadanie faksem (18 41-41-700).


Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej – we wniosku należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.
 

TERMINY

 • Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku:

 • podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie;
 • jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

OPŁATY
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 

OGRANICZENIA
Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej precyzuje art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prawo to podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


ŚRODKI ODWOIŁAWCZE
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do ww. decyzji  stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Pliki do pobrania

 • WZÓR wniosku o udostępnienie informacji publicznej [DOC]
 • WZÓR wniosku o udostępnienie informacji publicznej [PDF]
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2021-02-04 | 14:23
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 14:25