Zadania

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  należy w szczególności:

 • ocena występujących  i  potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 • zbieranie niezbędnych informacji oraz monitorowaniem możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 • opracowywanie i bieżące aktualizowanie procedur przepływu informacji oraz planów zarządzania kryzysowego,
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,
 • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami prowadzonymi przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego  i 16 Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, 
 • przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, jego skutkach i sposobie postępowania i zachowania się ludności w celu zminimalizowania skutków zagrożenia,
 • opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

 

Ponadto zadaniem Zespołu jest:

 • dokonywanie bieżącej analizy rozwoju sytuacji po zdarzeniu oraz ocena efektywności proponowanych zamierzeń ratowniczych
 • informowanie sąsiednich Gmin oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zagrożeniach w przypadku, gdy zdarzenie może objąć swoim zasięgiem obszary tych gmin lub bezpośrednio teren miasta Nowego Sącza oraz wnioskowanie i uzgadnianie zakresu współdziałania,
 • realizacja zadań obrony cywilnej w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny określonych odrębnymi przepisami,
 • przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
data publikacji: 2011-01-20 | 13:15
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 | 10:59