Zadania - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zadania

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  należy w szczególności:

 

 1. ocena występujących  i  potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 2. zbieranie niezbędnych informacji oraz monitorowaniem możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 3. opracowywanie i bieżące aktualizowanie procedur przepływu informacji oraz planów zarządzania kryzysowego,
 4. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,
 5. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami prowadzonymi przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego  i 16 Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, 
 6. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 7. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, jego skutkach i sposobie postępowania i zachowania się ludności w celu zminimalizowania skutków zagrożenia,
 8. opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

 

 

Ponadto zadaniem Zespołu jest:

 

 1. dokonywanie bieżącej analizy rozwoju sytuacji po zdarzeniu oraz ocena efektywności proponowanych zamierzeń ratowniczych
 2. informowanie sąsiednich Gmin oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zagrożeniach w przypadku, gdy zdarzenie może objąć swoim zasięgiem obszary tych gmin lub bezpośrednio teren miasta Nowego Sącza oraz wnioskowanie i uzgadnianie zakresu współdziałania,
 3. realizacja zadań obrony cywilnej w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny określonych odrębnymi przepisami,
 4. przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
data publikacji: 2011-01-20 | 13:15