Rok 2012 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rok 2012

PLAN PRACY WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2012 ROK

 

 

I Półrocze:

 

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.

 2. Przyjęcie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza
  oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2014”.

 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za rok 2011 oraz zaopiniowanie programu działania na rok 2012.

 4. Okresowa informacja komendanta miejskiego Policji w Nowym Sączu o stanie przestępczości na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 5. Analiza wypadków drogowych za rok 2011 oraz program działań prewencyjnych
  na rok 2012 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowym Sączu za 2011 rok oraz zaopiniowanie programu działania na rok 2012.

 7. Omówienie występującego zagrożenia suszą na terenie miasta Nowego Sącza
  i powiatu nowosądeckiego.

 8. Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2014”.

 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Nowego Sącza
  i powiatu nowosądeckiego.

 10. Informacja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 11. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

 12. Informacja na temat oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
  za I półrocze 2012 roku.

 13. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 14. Opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 15. Ocena bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w aspekcie działań podejmowanych przez Policję oraz nowych rozwiązań komunikacyjnych realizowanych przez administratorów dróg.


II Półrocze:

 1. Opiniowanie projektu budżetu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
  w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na rok 2013.

 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.

 3. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.

UWAGI:

 1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym - zawarta w nim tematyka spotkań wyznacza główne kierunki działań Komisji.

 2. Posiedzenia Komisji uwzględniają w porządku posiedzenia omawianie spraw bieżących.

 3. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

 4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne
  za omawiany temat.

data publikacji: 2012-02-20 | 13:35
data ostatniej modyfikacji: 2012-02-20 | 13:35