Wykaz petycji

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji
Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Nowosądeckiego bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

Forma petycji
Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę - w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • wskazanie adresata petycji,
  • określenie przedmiotu petycji.

 

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Starosty Nowosądeckiego, bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia.

Miejsce składania petycji
Petycje skierowane do Starosty Nowosądeckiego bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego, składane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, można w szczególności:

  • przesłać listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz;
  • przesłać elektronicznie na adres: powiat@nowosadecki.pl;
  • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • złożyć osobiście w siedzibie Starostwa.


Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 17.11.2015 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
 25.11.2015 r.– petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu oraz poproszono o ustosunkowanie się Powiatowego Rzecznika Konsumentów do wniesionej petycji.
Sposób załatwienia petycji:  17.12.2015 r. Przekazano odpowiedź | Skan odpowiedzi  


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 22.03.2017 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Elżbieta Borowska Poseł na Sejm RP
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
24.03.2017 r. - petycja prowadzona przez Dyrektora Biura Rady i Zarządu
Sposób załatwienia petycji: 21.04.2017 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 05.09.2018 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z oo
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
07.09.2018 r. – petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa
Sposób załatwienia petycji: 16.11.2018 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 26.02.2019 r. / 13.03.2019 r. -uzupełnienie
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Radna Gminy Chełmiec Iwona Kantor
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
15.03.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 18.04.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 11.04.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Sołtys Kunowa Władysława Nowak
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
18.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 29.04.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 02.04.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
W imieniu mieszkańców wsi Paszyn Michał Mika
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
05.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji:  07.06.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 23.07.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Mieszkańcy wsi Gródek
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
12.08.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 13.09.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 24.09.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Renata Sutor
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
27.09.2019 r. - petycja realizowana przez Sekretarza Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji: 25.11.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 14.10.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia:
25.11.2019 r. - petycja została przekazana do jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, w których możliwe jest zastosowanie terminala płatniczego, tj. :
-Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
-Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
-Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Sposób załatwienia petycji: 25.11.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 18.11.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Mieszkańcy Wyskitnej
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
10.12.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 23.12.2019 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 10.01.2020 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Andrzej Słowiński Radny Gminy Łabowa, Mieszkańcy wsi Kamianna i Kotów
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
23.01.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 06.02.2020 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 21.03.2020 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Koalicja Polska Wolna od 5G
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
01.04.2020 r. - przekazanie petycji do gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego do rozpatrzenia według właściwości
Sposób załatwienia petycji: 03.04.2020 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 03.06.2020 r. / 08.06.2020 r. - uzupełnienie
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Sołtys wsi Myślec Maria Węgrzyn
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
03.07.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sposób załatwienia petycji: 24.08.2020 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 28.07.2020 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Mieszkańcy wsi Moszczenica Wyżna
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
21.08.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sposób załatwienia petycji: 29.09.2020 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 11.03.2021 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Mieszkańcy wsi Brzezna oraz Uczestnicy drogi powiatowej 1547K
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
17.03.2021 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 30.03.2021 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 29.07.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
05.08.2022 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 02.09.2022 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 29.07.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
05.08.2022 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 02.09.2022 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 12.09.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
15.09.2022 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji: 12.11.2022 r. Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 12.09.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
15.09.2022 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji:  21.11.2022 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 05.10.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
11.10.2022 r. - petycję otrzymał Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sposób załatwienia petycji: 10.11.2022 r. Przekazano odpowiedź  Skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 13.10.2022 r. 
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
19.10.2022 r. pismo do wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych,  4.11.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sposób załatwienia petycji: 24.11.2022 r. Przekazano odpowiedź  skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 14.11.2022 r. 
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
5.12.2022 r. petycję otrzymał Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Sposób załatwienia petycji: 27.01.2023 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 03.01.2023 r. 
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
09.01.2023 r. petycja prowadzona jest przez  Dyrektor Biura Rady i Zarządu  
Sposób załatwienia petycji: 20.01.2023 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 04.04.2023 r. 
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
12.04.2024 r. petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sposób załatwienia petycji: 26.04.2023 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 11.05.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
19.05.2023 r. petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sposób załatwienia petycji: 7.06.2023 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 9.10.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
17.10.2023 r. petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zrządu Dróg w Nowym Sączu
Sposób załatwienia petycji:   29.11.2023 r. Przekazano odpowiedź  skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji:  8.11.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
13.11.2023 r. petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa tut. Urzędu
Sposób załatwienia petycji: 28.11.2023 r. Przekazano odpowiedź skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji:  21.11.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
27.11.2023 r. petycję otrzymała Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Dyrektor Wydziału Geodezji
Sposób załatwienia petycji: 

Pliki do pobrania

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 31.07.2019 r. / 21.08.2019 r. -uzupełnienie
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
10.10.2019 r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego do rozpatrzenia według właściwości
14.10.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
31.10.2019 r. - informacja o terminie rozpatrzenia petycji
Sposób załatwienia petycji:  20.11.2019 r. - Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 19.11.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Renata Sutor
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
16.12.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  03.02.2020 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO 06.02.2020 r. - przekazanie petycji  zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 18.11.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Mieszkańcy Wyskitnej
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
09.12.2019 r. - przekazanie petycji Staroście Nowosądeckiemu do rozpatrzenia według właściwości
Sposób załatwienia petycji:  18.12.2019 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 06.12.2019 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Renata Sutor
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
16.12.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  03.02.2020 r. - Przekazano odpowiedź  Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO  06.02.2020 r. - przekazanie petycji  zgodnie z właściwością do rozpatrzenia:
-Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w części dot. pkt. 1 petycji ,
-Konferencji Episkopatu Polski w części dot. pkt. 2 petycji.


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 10.05.2021 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
24.05.2021 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  22.06.2021 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 08.11.2021 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie"
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
24.11.2021 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
06.12.2021 r. – wezwanie do uzupełnienie petycji
27.12.2021 r. – ponowne złożenie petycji (odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia)
11.01.2022 r. - przekazanie ponownie złożonej petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:   02.03.2022 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 15.03.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie"
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
22.03.2022 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  08.06.2022 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 14.11.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
05.12.2022 r. przekazanie petycji Przewodniczącemu  Rady Powiatu Nowsądeckiego do rozpatrzenia według właściwości 
06.12.2022 r.  przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  04.01.2023 r. - Przekazano odpowiedź Skan odpowiedzi  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 16.12.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
04.01.2023 r.  przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  28.02.2023 r. Przekazano odpowiedź  SKAN ODPOWIEDZI  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan petycji: SKAN
Dane z petycji: 13.02.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana (w przypadku postępowania zgody, 
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 
Brak zgody na publikację danych
Dane  dotyczące przebiegu postępowania w tym zakresie opinii i proponowany termin załatwienia: 
15.02.2023 r.  przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Sposób załatwienia petycji:  04.04.2023 r. - Przekazano odpowiedź SKAN ODPOWIEDZI WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-03 | 13:46
data ostatniej modyfikacji: 2023-12-01 | 12:56