Wykaz petycji

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji
Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Nowosądeckiego bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

Forma petycji
Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę - w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • wskazanie adresata petycji,
 • określenie przedmiotu petycji.

 

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Starosty Nowosądeckiego, bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia.

Miejsce składania petycji
Petycje skierowane do Starosty Nowosądeckiego bądź Rady Powiatu Nowosądeckiego, składane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, można w szczególności:

 • przesłać listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz;
 • przesłać elektronicznie na adres: powiat@nowosadecki.pl;
 • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • złożyć osobiście w siedzibie Starostwa.


Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii i przewidywany termin
załatwienia

Sposób załatwienia petycji

1.

SKAN

17.11.2015 r.

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 

25.11.2015 r.– petycję otrzymał Dyrektor  Wydziału Komunikacji i Transportu oraz poproszono o ustosunkowanie się Powiatowego Rzecznika Konsumentów do wniesionej petycji.

17.12.2015 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi 

2.  SKAN 22.03.2017 r. Elżbieta Borowska
Poseł na Sejm RP
24.03.2017 r. - petycję otrzymała Dyrektor Biura Rady i Zarządu

21.04.2017 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

3. SKAN 05.09.2018 r.

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

07.09.2018 r. – petycję otrzymał Dyrektor  Wydziału Budownictwa

16.11.2018 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

4. SKAN

26.02.2019 r.

13.03.2019 r.
-uzupełnienie

Radna Gminy Chełmiec
Iwona Kantor

15.03.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

18.04.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

5. SKAN 11.04.2019 r.

Sołtys Kunowa
Władysława Nowak

18.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 29.04.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

6. SKAN 02.04.2019 r. Mieszkańcy wsi Paszyn 05.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 07.06.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

7. SKAN 23.07.2019 r. Mieszkańcy wsi Gródek 12.08.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

13.09.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

8. SKAN 24.09.2019 r. Renata Sutor 27.09.2019 r. - petycję otrzymał Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

25.11.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

9. SKAN 14.10.2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

25.11.2019 r. - petycja została przekazana do jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, w których możliwe byłoby zastosowanie terminala płatniczego, tj. do:

 • Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
 • Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Saczu.

25.11.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

10. SKAN 18.11.2019 r. Mieszkańcy Wyskitnej 10.12.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

23.12.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

11. SKAN 10.01.2020 r.

Andrzej Słowiński
Radny Gminy Łabowa

Mieszkańcy wsi Kamianna i Kotów

23.01.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

06.02.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

12. SKAN 21.03.2020 r. Koalicja
Polska Wolna od 5G
01.04.2020 r. - przekazanie petycji do Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego do rozpatzrenia według właściwości

03.04.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

13. SKAN

03.06.2020 r.

(25.06.2020 r. uzupełnienie)

Sołtys wsi Myślec 03.07.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

24.08.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

14. SKAN 28.07.2020 r. Mieszkańcy
Wsi Moszczenica Wyżńa
21.08.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29.09.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

15. SKAN 11.03.2021 r. Mieszkańcy Wsi Brzezna oraz Uczestnicy drogi powiatowej 1547K 17.03.2021 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

30.03.2021 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

Pliki do pobrania

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii i przewidywany termin
załatwienia

Sposób załatwienia petycji

1.

SKAN

31.07.2019 r.

21.08.2019 r.
-uzupełnienie

CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

10.10.2019 r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego do rozpatrzenia według właściwości

14.10.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego

31.10.2019 r. - informacja o terminie rozpatzrenia petycji

20.11.2019 r. - Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

2. SKAN 19.11.2019 r. Renata Sutor 16.12.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego

03.02.2020 r. - Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

06.02.2020 r. - przekazanie petycji  zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

3. SKAN 18.11.2019 r. Mieszkańcy Wyskitnej 09.12.2019 r. - przekazanie petycji Staroście Nowosądeckiemu do rozpatzrenia według właściwości

18.12.2019 r. - Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

4. SKAN 06.12.2019 r. Renata Sutor 16.12.2019 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego

03.02.2020 r. - Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

06.02.2020 r. - przekazanie petycji  zgodnie z właściwością do rozpatrzenia:

 • Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w części dot. pkt. 1 petycji ,
 • Konferencji Episkopatu Polski w części dot. pkt. 2 petycji.
5. SKAN 10.05.2021 r. Brak zgody na publikację danych 24.05.2021 r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego

22.06.2021 r. - Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-03 | 13:46
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-30 | 10:24