Polityka antykorupcyjna Starostwa

Zarządzenie Nr 32 /2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wprowadzono politykę antykorupcyjną - Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Definicja korupcji
Istnieje wiele definicji korupcji. Korzystamy z podanej niżej definicji z ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 ze zmianami).

Korupcją jest czyn:
1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH KORUPCYJNYCH
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Art.304. Kpk
§1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję (…).
§2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Przykładowe adresy kontaktowe w Nowym Sączu:

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
33-300 NOWY SĄCZ ul. Paderewskiego 26
tel. 18 44 35 518, 18 41 44 343 fax. 18 44 35 729
e-mail: nowysacz@nowy-sacz.po.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Grottgera 50
tel. 18 44 24 630
fax. 18 44 24 140
www: http://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
tel: 22 694 75 47
bip@cba.gov.pl

Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposoby przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na:
1) stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (www.antykorupcja.gov.pl)
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.bip.mswia.gov.pl)
w zakładce Polityka Przeciwdziałania korupcji;

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z przestępstw
korupcyjnych dla postrzegania funkcjonowania Starostwa i Państwa Polskiego, przyjmuje do realizacji Politykę Antykorupcyjną jako wyraz
chęci wdrożenia efektywnych mechanizmów i przeciwdziałania zjawiskom korupcji w naszym Starostwie.
Polityka Antykorupcyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 32/2016 Starosty
Nowosądeckiego z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Realizacja przyjętych założeń ułatwi budowanie wizerunku Starostwa jako organizacji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty i zawsze
gotowej do uzasadnienia podjętych decyzji.

Powyższy cel zamierzamy realizować poprzez:

 • Stworzenie przejrzystej i przyjaznej klientom struktury organizacyjnej,
 • Stosowanie zasad ustanowionych w Kodeksie Etycznym Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 • Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników – regularne prowadzenie szkoleń lub dyskusji na temat przeciwdziałania korupcji,
 • Analizowanie i wskazywanie obszarów zagrożonych korupcją,
 • Stworzenie przejrzystego i przyjaznego klientowi dostępu do dokumentów niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
 • Powiatowego na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego,
 • Obserwowanie niestandardowych relacji międzyludzkich mogących stanowić zagrożenia korupcyjne,
 • Podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk korupcyjnych,
 • Wdrożenie efektywnych mechanizmów walki z korupcją między innymi poprzez podejmowanie działań uwzględniających strategię państwa
 • w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych,
 • Rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia korupcyjnego,
 • Okresową analizę istniejących dokumentów, także pod kątem doskonalenia systemu eliminującego zagrożenia korupcyjne,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-11-15 | 12:04
data ostatniej modyfikacji: 2016-11-15 | 12:22