Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
   
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2492)
   
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.)
   
 • Uchwała Nr 1497/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r.
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2022/art299.html

   
 • Uchwała Nr 1513/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku.
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2022/art307.html

   
 • Uchwała Nr 1528/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku.
  https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2022/art318.html 
redaktor: Anna Ślipek
data publikacji: 2022-03-16 | 13:47
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-06 | 13:34