Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury

Przewodniczący Komisji:
Krzysztof Bodziony

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Anna Radzik

Skład Komisji:
Marta  Adamczyk
Marcin Bulanda
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Zofia Nika
Piotr Ogorzałek
Maria Barbara Szarota
Tadeusz Zaremba
Ewa Zielińska
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.
Komisja wykonuje zadania z zakresu rozwoju i wspierania inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dóbr kulturalnych regionu. Prace Komisji mają na celu zachowanie miejscowego folkloru poprzez stworzenie warunków rozwoju dla zespołów ludowych, szkół muzykowania oraz wszelkich innych form wspierania inicjatyw środowisk kultywujących tradycyjne zwyczaje Sądecczyzny. Jej celem jest także popieranie innych inicjatyw kulturalnych na teranie Powiatu.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porzadki obrad
Protokoły
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja 
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 | 10:24