Komisja Polityki Społecznej

Przewodniczący Komisji:
Ewa Zielińska

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Maria Barbara Szarota

Skład Komisji:
Antoni Koszyk
Michał Nowak
Wiktor Obrzut
Anna Radzik 

Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. W zakresie działalności Komisji znajdują się realizowane przez Radę Powiatu zadania dotyczące funkcjonowania systemu opieki społecznej w Powiecie oraz przeciwdziałania bezrobociu. Komisja zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz domów opieki społecznej. Do jej zadań należy opiniowanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 

V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

data publikacji: 2014-12-18 | 19:18
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 | 11:21