Komisja Turystyki i Sportu

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Sułkowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Marcin Bulanda

Skład Komisji:
Marian Dobosz
Franciszek Kantor
Paweł Łabuda
Piotr Ogorzałek
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Komisja uczestniczy w pracach Rady Powiatu zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Powiatu jako regionu wypoczynku i turystyki. Jej działania koncentrują się na propagowaniu walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz. Zajmuje się ona także m.in. stanem obiektów sanatoryjnych, dostępnością usług turystycznych etc. Zadaniem Komisji jest także udział w pracach Rady Powiatu związanych z propagowaniem imprez sportowych wśród młodzieży i dorosłych. Jej celem jest stworzenie warunków rozwoju do aktywnej rekreacji w Powiecie.
 
VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 

data publikacji: 2014-12-18 | 19:24
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-09 | 13:00