Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:52:56
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego za granicą – UE, EFTA [KT-4]
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu, • oryginał dowodu własności pojazdu • zagraniczny dowód rejestracyjny • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w przypadkach gdy jest ono wymagane • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy • zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. podatku VAT • dowód wpłaty 500 zł na rzecz NFOŚiGW • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym • dowód wniesienia opłat W chwili rejestracji przedstawić : • zagraniczne tablice pojazdu • dowód osobisty • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
- 54,00 zł - dowód rejestracyjny, - 13,50 zł - pozwolenie czasowe, - 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych, - 18,50 zł - nalepka kontrolna, - 75,00 zł - karta pojazdu, - 80,00 z - tablice rejestracyjne na samochód - 2 szt., - 40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - 1 szt., - 40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy - 1 szt., - 30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower - 1 szt., - 1000,00 zł - tablice indywidualne - 2 szt., - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego, - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej, - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu
Termin i załatwianie:
30 dni
Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
W dniu złożenia podania, dokonana zostaje czasowa rejestracja pojazdu i wydawane są pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepka kontrolna.   Do miesiąca czasu PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje dowód rejestracyjny i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.   Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy: - zwrócić pozwolenie czasowe, - okazać ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia - okazać dowód osobisty.
Pliki:
kt-1.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34