Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:38:15
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu [KT-15]
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. dowód rejestracyjny, 3. Karta pojazdu, o ile była wydana, 4. Tablice rejestracyjne pojazdu, 5. Dowód wniesienia opłat, Ponadto należy przedstawić: · ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia · dowód osobisty · dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
80,00 zł – za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy, 10,00 zł – za wycofanie pojazdu na okres kolejnego miesięca,
Termin i załatwianie:
30 dni
Podstawa prawna:
Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie. Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają: - samochody ciążarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t - ciągniki samochodowe - pojazdy specjalne - autobusy
Pliki:
kt-7.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34