Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / IV kadencja

Modyfikacja listy plików
2012-08-29 11:09:34
Bożena Dąbrowska
Pliki:
zs27-2012.pdf
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie powiatu nowosądeckiego oraz określenia jego zadań.

zs_nr25-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zs24-2012.pdf
w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alalrmowania na terenie powiatu nowosądeckiego

zs23-2012.pdf
w sprawie powołowania Powiatowego Zespołu Kierowania procesem Ewakuacji Ludności oraz przygotowania i przeprowadzania ewakuacji mieszkańców z terenu powiatu nowosądeckiego.

zs_-22-2012.pdf
zmieniające Zarządzenie nr 21/2010 Starosty Nowosądeckiego w sprawie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu nowosądeckiego.

zs21-2012.pdf
zmieniające Zarządzenie nr33/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zasad zapewnienia ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w sytuacjach kryzysowych

zarzadzenie_nr_20.pdf
w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs18-2012.pdf
w sprawie przedłużenia okresu przechowania w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dokuentacji powstałej w wyniku realizacji \" programu usuwania odpadów zawierajacych azbest

zs17-2012.pdf
w sprawie powołania komisji ds. analizy poszczególnych składników majątku bedącących w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

zs16-2012.pdf
w sprawie zmiany w skłądzie Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji(Przyjęcia)Ludności oraz zmian w zasadach przygotowania i opracowania procesu ewakuacji na terenie powiatu nowosądeckiego.

zs15-2012.pdf
w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Nowosądeckiego i planów obrony Cywilnej mias/gmin powiatu nowosądeckiego.

zs14-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zs13-2012.pdf
w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 39/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

zs12-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zs11-2012.pdf
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2011 r.

zs_10-2012.pdf
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów słuzbowych przez pracowników Starostwa

zs9-2012.pdf
w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 22/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji, uruchomiania i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs-8-2012.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2010 r.

zarzadzenie_7-2012.pdf
w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym

zs_nr_6_-2012.pdf
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

zs_nr5_-_2012.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

sz4-2012.pdf
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w powiecie nowosądeckim.

zs3-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zs2-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

zs1-2012.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zs44-2011.pdf
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego

zs43-2011.pdf
w sprawie ustalenia obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs42-2011.pdf
w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2012.

zs41-2011.pdf
w sprawie powołania zespołu kontrolnego

zs40-2011.pdf
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego

zs39-2011.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2012 r.

zs38-2011.pdf
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i innych papierów wartościowych oraz stanu paliwa w samochodach w Starostwie Powiatowym

zs37-2011.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

zs36-2011.pdf
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

zs35-2011.pdf
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych

zs34-2011.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

zs_33-2011.pdf
w sprawie zasd zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w sytuacjach kryzysowych.

zs32-2011.pdf
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 16/ 2011 Starosty Nowsądeckiego z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów słuzbowych przez pracowników

zs31-2011.pdf
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

zs30-2011.pdf
w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs29-2011.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zs28-2011.pdf
wprowadzające Instrukcje obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zarzadzenie_nr_27-2011.pdf
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu nowosądeckiego.

zarzadzenie_nr26-2011.pdf
w sprawie wprowadzenia \"Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego\".

zs25-2011.pdf

zarzadzenie_nr24-2011.pdf
w sprawie: ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs23-2011.pdf
sprawie działalności powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego .

zarz22-2011.pdf
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

zs21-2011.pdf
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

zs20-2011.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2010 Starosty Nowosadeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

zs19-2011.pdf
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań wzakresie zwalczania pozarów i ewakuacji.

zs18-2011.pdf
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń Ratowniczo-Gaśniczych pk.\"MAGAZYNY 2011\" sprawdzajacych założenia \"Powiatowego Planu Działań Ratowniczych \"

zsnr17-2011.pdf
w sprawie zmiany w skladzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

zsnr16-2011.pdf
w sprawie zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

zsnr15-2011.pdf
w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pk. \"RADIACJA 2011 na temat: \" Realizacja działań interwencyjnych w zakresie postepowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia

zs_14.pdf
w sprawie ustalenia zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

zs_13_11.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu z działalności za 2010 r.

zs_nr_12__08-03-2011.pdf
w sprawie powołania zespołu kontrolnego

zs_11_11.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

zs_10_11.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

zarzadzenie_nr_9-2011_r..pdf
w sprawie opracowania \"Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny\".

zs8-2011.pdf.pdf
Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie monitorowania poziomu satysfakcji z jakości usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu

zs_7-11.pdf
w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie i używanie odzieży roboczej oraz środków czystości dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

zstr-06-2011.pdf
w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zarzadzenie_nr4_-2011_r..pdf
w sprawie ustalenia kryteriów /warunków/, które należy uwzględnić w trakcie wyboru instalacji szkoleniowych przeprowadzających szkolenia dla osób wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia ....

zarzadzenie_nr_3_-2011_r..pdf
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji Ludności oraz przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

zs-1.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs_64_31_12_10.pdf
wprowadzające politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs_63_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_62_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_61_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_60_30-12-10.pdf
w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

plany_kontroli_na_2011.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2011 r.

zs-58-2010.pdf
w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011

zarzadzenie_nr_57-2010.pdf
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych.

zs-56-2010.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 14/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 lipca 2009 r.

zs-55-2010.pdf
zmieniające zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości, zakładowy plan kont oraz instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs-54-2010.pdf
w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

zs19-2012.pdf
wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs26-2012.pdf
w sprawie zmian w polityce rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs28-2012.pdf
w sprawie powołania, składu, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34