Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2021

Dodanie nowej wiadomości
2021-04-08 12:59:15
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
08-04-2021
Tytuł:
Uchwała Nr 909/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2021 r.
Numer:
909/2021
Krótki opis:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Kingi w  Łącku
Treść:

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Kingi w  Łącku.
Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r.  poz. 910, z późniejszymi zmianami)   i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. Św. Kingi w Łącku, powołuje się komisję  w składzie:
1) Edward Ciągło - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
2) Zofia Nika - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
3) Bożena Mynarek - przedstawiciel Zarządu Powiatu,
4) Beata Szlechetka-Zaweracz - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty,
5) Anna Pawlikowska-Wójcicka - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty,
6) Grażyna Prusak-Burdacka - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty,
7) Bożena Lesiak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Maciej Wiktor - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Marek  Tokarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Barbara Gałysa-Kulasik - przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Krzysztof Adamczyk - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
12) Jacek  Gałysa - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
§ 2. Wyznacza się na Przewodniczącego komisji konkursowej  Pana Edwarda Ciągło.
§ 3. Wykonanie  Uchwały powierza się  Staroście Nowosądeckiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z upływem okresu na jaki powierzono stanowisko   dyrektora  Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku, koniecznym jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły w drodze konkursu.
Na Zarządzie Powiatu spoczywa obowiązek powołania składu komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, w związku z zapisami  art. 29 ust.1 pkt 2  i art. 63 ust. 14 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910,  z późniejszymi  zmianami) oraz  § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

Pliki:
uchwala_909.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34