Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2021

Dodanie nowej wiadomości
2021-11-25 12:18:48
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
25-11-2021
Tytuł:
Uchwała Nr 1142/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.
Numer:
1142/2021
Krótki opis:
w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu ​
Treść:

w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. - Dz.U. z 2021 poz. 217 ze zm.) w związku z § 24 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Saczu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r. (t. j. - Dz.U. Województwa Małopolskiego 2021.2899 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu zbiera oferty złożone przez podmioty uprawnione do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

2. Zebrane oferty Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu przedstawi Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego do wyboru podmiotu.

3. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dokona wyboru podmiotu.

4. Upoważnia się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do podpisania umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zasadami określonymi w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2021 poz. 217 ze zm.) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Pogotowie spełnia kryteria określone w art. 64 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Zgodnie z zapisami Statutu SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, nadanego Pogotowiu przez Radę Powiatu Nowosądeckiego /Uchwała Nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dn.18 maja 2012 r./, organem zatwierdzającym jest Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Podjęcie uchwały jest zasadne.

Pliki:
uchwala_1142.pdf
treść uchwały wraz z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34