Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2021

Dodanie nowej wiadomości
2021-11-25 12:21:56
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
25-11-2021
Tytuł:
Uchwała Nr 1143/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.
Numer:
1143/2021
Krótki opis:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej...
Treść:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h i ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), § 28 ust. 8 Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 250/XXII/2021 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 17 listopada 2021 r. i § 9 ust. 1 „Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, którego tekst jednolity stanowi Załącznik do Uchwały Nr 834/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1113/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 roku, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 roku zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2022 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Środki na realizację uchwały są zagwarantowane w dotacji celowej budżetu państwa
na 2022 rok.

§ 3. Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pliki:
uchwala_1143.pdf
treść uchwały wraz z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34