Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Starostwo / Wydziały / Wydział Administracyjny

Aktualizacja akapitu
2022-08-10 11:17:46
Bożena Dąbrowska
Treść:

Dyrektor Wydziału: Beata MIKOŁAJCZYK
Zastępca Dyrektora Wydziału: Bożena SZYMAŃSKA

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie spraw gospodarczych:
  1. zabezpieczenie mienia Starostwa,
  2. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
  3. sprzątanie pomieszczeń Starostwa oraz wykonywanie prac konserwatorskich,
  4. zabezpieczenie informacji wizualnej,
  5. gospodarka lokalami biurowymi Starostwa, udostępnianie sali obrad i sali narad,
  6. prowadzenie spraw w zakresie remontów i bieżącej konserwacji budynków Starostwa,
  7. opracowywanie harmonogramów pracy portierów i rozliczanie ich realizacji,
  8. prowadzenie gospodarki samochodowej Starostwa,
  9. prowadzenie dokumentacji z przeglądów technicznych budynków Starostwa,
  10. opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących spraw gospodarczych
 2. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa:
  1. prowadzenie Kancelarii Administracyjnej Starostwa,
  2. przyjmowanie i rejestracja poczty wpływającej do Starostwa w systemie elektronicznym,
  3. obsługa frankownicy i wysyłanie codziennej poczty Starostwa,
  4. rejestracja wpływu rachunków i faktur,
  5. prowadzenie rejestru ofert przetargowych,
  6. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i nagłówkowych,
  7. prowadzenie rejestru faksów,
  8. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Powiatu,
  9. obsługa poczty elektronicznej Starostwa,
  10. przyjmowanie i podział codziennej prasy,
  11. koordynowanie bezpośredniej obsługi w zakresie załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne,
  12. obsługa filii Kancelarii Administracyjnej przy ul. Strzeleckiej 1,
  13. dostarczanie poczty Starostwa przez kuriera na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
  14. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP   - odbiór i doręczanie korespondencji
  15. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP   -  potwierdzanie profilu zaufanego
  16. obsługa centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego
 3. W zakresie informatyzacji:
  1. koordynacja działań z zakresu informatyzacji Starostwa oraz ochrony programów użytkowych,
  2. opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji Starostwa,
  3. prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej w Starostwie,
  4. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Starostwie,
  5. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych, przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
  6. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie,
  7. wdrażanie postępu technicznego w zakresie informatyzacji Starostwa,
  8. opracowanie i realizacja wewnętrznej sieci telefonicznej w Starostwie,
  9. prowadzenie ewidencji materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w Starostwie,
  10. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w Starostwie,
  11. nadzór informatyczny nad stronami internetowymi,
  12. prowadzenie ewidencji materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa.
 4. W zakresie rozliczeń wydatków budżetu :
  1. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  2. prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych Starostwa oraz ewidencji szczegółowej środków trwałych, znajdujących się w dyspozycji Wydziału Administracyjnego,
  3. ewidencjonowanie zmiany miejsca użytkowania środków trwałych w Starostwie,
  4. oznakowanie środków trwałych w Starostwie,
  5. sporządzanie faktur za wynajem sal, dzierżawę lokali, mienia powiatu i Starostwa,
  6. prowadzenie ewidencji wydatków w rozdziale 75020 klasyfikacji budżetowej - w formie elektronicznej,
  7. prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników Starostwa,
  8. prowadzenie dokumentacji wniosków na wydatkowanie środków finansowych w rozdz. 75020 klasyfikacji budżetowej oraz ewidencji wszystkich wniosków Starostwa,
  9. prowadzenie elektronicznej ewidencji wszystkich faktur,
  10. planowanie i realizacja wydatków Starostwa, 
  11. realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 5. W zakresie archiwum zakładowego:
  1. przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych komórek organizacyjnych oraz współpraca w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu,
  2. przechowywanie i opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz zabezpieczenie i profilaktyka, w zakresie konserwacji posiadanych i przyjmowanych akt,
  3. udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do celów służbowych,
  4. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  6. porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych oraz współpraca i utrzymanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Krakowie.
 6. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
  1. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  2. wdrażanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  3. opracowywanie rocznych programów działania Starostwa,
  4. koordynowanie planowania pracy Starostwa,
 7. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34