Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Starostwo / Wydziały / Wydział Finansowy

Aktualizacja akapitu
2022-08-10 11:25:12
Bożena Dąbrowska
Treść:

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego: Małgorzata BOCHENEK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:
  1. koordynacja prac w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu,
  2. opracowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  3. opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu (wraz z objaśnieniami),
  4. weryfikacja zgodności projektów planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych z projektem uchwały budżetowej,
  5. przygotowanie do zatwierdzenia zbiorczego planu finansowego Starostwa,
  6. opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi,
  7. opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok budżetowy,
  8. przygotowanie projektów Uchwał Rady, w sprawie zmian w budżecie Powiatu i zmian w uchwale budżetowej oraz uchwał związanych z planowaniem i realizacją budżetu Powiatu,
  9. przygotowanie projektów Uchwał Rady i Uchwał Zarządu, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,
  10. przygotowanie uchwał Zarządu w sprawie udzielania jednostkom budżetowym Powiatu upoważnień wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
  11. przygotowanie projektów Uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu,
  12. sporządzanie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa,
  13. przekazywanie podległym jednostkom Powiatu informacji o:
   1. kwotach dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu Uchwały Budżetowej,
   2. ostatecznych kwotach wynikających z Uchwały Budżetowej,
   3. zmianach tych kwot wynikających z Uchwał Rady i Zarządu,
  14. prowadzenie (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) ewidencji planowanych kwot dochodów i wydatków, wynikających z planu finansowego w podziale na podległe jednostki budżetowe Powiatu z uwzględnieniem zmian tych wielkości, wprowadzonych uchwałami oraz decyzjami dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu,
  15. prowadzenie ewidencji wydatków Powiatu wg grup wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych w szczegółowości: do działu i rozdziału oraz w podziale na jednostki budżetowe Powiatu,
  16. prowadzenie ewidencji planowanych wydatków Starostwa (i zmian tych wydatków) w systemie Logito,
  17. sprawdzanie i uzgadnianie prawidłowości sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) sporządzanych przez podległe jednostki budżetowe Powiatu  w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
  18. opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego – w szczegółowości określonej w Uchwale Rady,
  19. opracowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć,
  20. opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu, zawierającego: zestawienia dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich – w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z częścią opisową,
  21. opracowanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Powiatu podawanych do publicznej wiadomości,
  22. dokonanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu i sporządzanie informacji na ten temat,
  23. sporządzanie comiesięcznych informacji z wykonania planowanych wydatków Starostwa,
  24. współpraca z podległymi jednostkami budżetowymi Powiatu w zakresie realizacji i zmian budżetu Powiatu.
 2. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:
  1. obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu w tym:
   1. kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych,
   2. księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
  2. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Małopolskiego,
  3. sporządzanie miesięcznych informacji o osiągniętych dochodach wynikających z zawartych porozumień z zakresu pomocy społecznej,
  4. przekazywanie środków budżetowych jednostkom objętym budżetem,
  5. terminowe przekazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do Budżetu Państwa,
  6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Powiatu,
  7. przyjmowanie i ewidencjonowanie systemem Logito oraz kontrolowanie prawidłowości sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne,
  8. prowadzenie zbioru sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki posiadające osobowość prawną,
  9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych, (miesięcznych, kwartalnych, rocznych), przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  10. sporządzanie zbiorczych  sprawozdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, przekazywanie ich do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  11. obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Starostwa jako jednostki budżetowej, w tym m.in.:
   1. sprawdzanie, kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych,
   2. obsługa finansowa – przelew bankowy lub wypłata w kasie,
   3. księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
   4. ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych,
   5. naliczanie odsetek od nieterminowej zapłaty faktury,
  12. prowadzenie ewidencji wydatków Starostwa w systemie Logito, w tym:
   1. sprawdzenie i przyjęcie dokumentu,
   2. spłata zgodnie z przelewem bankowym,
   3. księgowanie – zakończenie obiegu,
  13. prowadzenie  wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym w ramach realizowanych przez Powiat projektów Unijnych,
  14. sporządzanie sprawozdania zbiorczego z rozliczonych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
  15. weryfikowanie oraz potwierdzenie sald zobowiązań,
  16. obsługa finansowo-księgowa zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat,
  17. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych dochodów i wydatków,
  18. analiza wydatków komórek organizacyjnych w systemie Logito,
  19. obsługa finansowo-księgowa zadań pozabudżetowych wykonywanych przez Powiat z zakresu sum na zlecenie, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  20. księgowanie opłaty skarbowej, sporządzenie sprawozdań wraz z przekazywaniem opłaty na konto Urzędu Miasta,
  21. przekazywanie opłat za zalesianie na konta osób fizycznych,
  22. sporządzenie sprawozdań z opłaty ewidencyjnej dla KT i przekazywanie środków do MSW,
  23. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej z wykonania budżetu Starostwa w tym:
   1. sprawozdania z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
   2. sprawozdania z wykonania dochodów własnych Starostwa,
   3. sprawozdania z wykonania wydatków Starostwa,
  24. prowadzenie ewidencji księgowej mienia powiatu, w tym m.in.:
   1. ewidencja syntetyczna i analityczna majątku Starostwa,
   2. współpraca przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jej rozliczenie,
  25. sporządzanie sprawozdań statystycznych (kwartalnych, rocznych) i resortowych związanych z wykonywaniem przychodów i rozchodów Powiatu i Starostwa (opłata skarbowa, opłata ewidencyjna),
  26. prowadzenie obsługi kasowej budżetu Starostwa w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat (opłaty geodezyjne, skarbowe, komunikacyjne, karta wędkarska, dzienniki budowy),
  27. windykacja należności,  dochodów budżetowych  Starostwa i Skarbu Państw w zakresie ustalonym odrębną procedurą oraz współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego,
  28. prowadzenie imiennej ewidencji podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie),
  29. prowadzenie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania w zakresie księgowości,
  30. rozliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT,
  31. Realizacja zadań w zakresie zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek w tym:
   1. sporządzanie i analiza wniosków kredytowych,
   2. kontrola naliczonych przez banki odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych,
   3. spłata rat kredytów i odsetek,
   4. sporządzanie informacji o stanie zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych,
   5. regulowanie i koordynowanie systemu rachunkowości Starostwa, obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej, ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 3. W zakresie spraw płacowych pracowników Starostwa:
  1. sporządzanie list płac pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  2. sporządzanie miesięcznych wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych systemem bankowym,
  3. rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym: sporządzanie deklaracji oraz miesięcznych raportów i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
  4. sporządzanie  miesięcznych raportów o odprowadzonych składach (RMUA) dla pracowników,
  5. obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
  6. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników,
  7. rozliczanie  z Urzędem Skarbowym, w tym: przekazywanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznych rozliczeń podatkowych,
  8. wydawanie pracownikom dokumentów potwierdzających osiągane wynagrodzenie,
  9. wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych,
  10. przygotowanie i rozliczanie spraw dotyczących umów refundowanych,
  11. realizacja wydatków osobowych Radnych, Członków Zarządu, w tym:
   1. sporządzanie list wypłat diet,
   2. wydawanie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
   3. sporządzanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego,
  12. sprawdzanie poprawności naliczania kosztów podróży służbowych na drukach delegacji.
 4. W zakresie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kancelaryjną sekretariatu Skarbnika i Dyrektora Wydziału,
  2. obsługa systemu logito,
  3. prowadzenie dziennika wpływu korespondencji oraz jej wysyłka,
  4. prowadzenie ewidencji uchwał Rady,  Zarządu oraz publikacji prawnych, prasy i literatury fachowej,
  5. współdziałanie z kierownikami referatów w opracowaniu planu pracy Wydziału, programu działania Starostwa oraz sprawozdań z realizacji,
  6. współdziałanie w zakresie spraw organizacyjnych, planowania pracy z Biurem Rady i Zarządu oraz z Zespołem ds. Osobowych,
  7. prowadzenie teczek rzeczowych oraz pomocniczych i innej dokumentacji dotyczącej Skarbnika i Dyrektora Wydziału,
  8. wykonywanie czynności wynikających z Uchwały Nr 525/2008 Zarządu z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wprowadzania instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziała finansowaniu terroryzmu:
   1. zbieranie od pracowników informacji o których mowa w Instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziała finansowaniu terroryzmu,
   2. przygotowywanie ostatecznych projektów powiadomień GIIF do podpisu Starosty,
   3. prowadzenie rejestru powiadomień wraz z dokumentacją.
 5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34