Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja / od 2022 roku

Aktualizacja wiadomości
2022-09-23 14:30:24
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
2022-09-23
Tytuł:
Zarządzenie Nr 67/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Numer:
67/2022
Krótki opis:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
Treść:

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w związku z Uchwałą Nr 983/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji i struktury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z wykazem poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykazem ich zadań, zmienionej Uchwałą Nr 1360/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 czerwca 2022 r.,  zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zmienionego Zarządzeniem Nr 40/2017 z dnia 20 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 47/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 30/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 8 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 liczbę "225 etatów" zastępuje się liczbą "227 etatów".

2. W § 2 ust. 2 pkt 7) liczbę "28 etatów" zastępuje się liczbą "30 etatów".

3. Załącznik Nr 7 o którym mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                         

 

 

 

 

 

RAZEM: 30 ETATÓW

 

 

 

 

 

 

 
 

REJESTRY:

 

 • Ewidencja pojazdów,
 • Ewidencja kierowców,
 • Ewidencja osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Rejestr zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
 • Rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • Ewidencja instruktorów, wykładowców,
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • Ewidencja imiennych uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • Ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 • Ewidencja zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • Ewidencja zezwoleń na krajowy transport drogowy osób,
 • Ewidencja zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • Ewidencja zaświadczeń o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 • Kary pienieniężne w administracji.

 

 

 

 

 


                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki:
z67-2022.pdf
treść arządzenia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34