Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2023

Dodanie nowej wiadomości
2023-01-25 14:36:00
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
25-01-2023
Tytuł:
Uchwała Nr 1584/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 stycznia 2023 r.
Numer:
1584/2023
Krótki opis:
w sprawie rozpatrzenia petycji
Treść:

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję złożoną w dniu 5 października 2022 r. w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego mających na celu zapewnienie wolności, głosu i swobody wypowiedzi mieszkańcom powiatu nowosądeckiego uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zobowiązuje Starostę Nowosądeckiego do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 5 października 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynęła petycja  w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie wolności, głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach. Starosta Nowosądecki pismem z dnia 10 listopada 2022 r. poinformował Wnioskodawcę petycji w kwestii publikatora m.in. o tym, iż na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w portalu społecznościowym Facebook publikowane są informacje dotyczące działań Zarządu i Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz jej poszczególnych przedstawicieli. W tej przestrzeni istnieje możliwość komentowania i wyrażania swoich opinii z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad, co niniejszym czyni portal otwartym na wyrażanie swoich głosów oraz poglądów przez wszystkich zainteresowanych. Wobec powyższego, tj. podejmowania działań zapewniających w tut. Urzędzie wolność wypowiedzi poprzez media w publikatorach zarządzanych i nadzorowanych przez jednostkę, a tym samym uskutecznianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego, nie ma potrzeby podejmowania innych działań w tym zakresie celem zapewnienia takiego stanu rzeczy.

Wnioskodawca w odpowiedzi pismem z dnia 14 listopada 2022 r. zażądał, aby przedmiotem niniejszej petycji zajął się również Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Rada Powiatu Nowosądeckiego, Prezydent Miasta oraz Rada Gminy, stąd by uczynić zadość żądaniom Wnioskodawcy w dniu 5 grudnia 2022 r. przekazano pisma w tej sprawie do wyżej wskazanych organów.

W niniejszej petycji, składający ją żąda przyjęcia i uchwalenia uchwał m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, zmierzających do doprowadzenia zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funkcjonowania środków przekazu (telewizja, radio, internet, prasa itp.). Kompetencje te przypisane jednak zostały ustawodawcy i zmiany w tym zakresie mogą dokonywane tylko w trybie ustawowym. W art. 2 ust. 3 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wskazano: „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”. Organy władzy publicznej, w tym Zarząd Powiatu, zgodnie
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej działają na podstawie i w granicach prawa. Zakres zadań powiatu określają przepisy art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, które nie obejmują zagadnień wskazanych w niniejszej petycji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu Nowosądeckiego postanowił uznać za bezzasadną petycję w sprawie wolności, głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach.

Pliki:
uchwala_1584.pdf
treść uchwały wraz z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34