Archiwum Zakładowe

 

Komórka prowadząca:

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67).

2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr. 171, poz. 1396, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowych. (Dz. U. 2002 Nr 167 poz. 1375).

4.Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267, art.73).

Opis:

Akta archiwalne i akta niearchiwalne

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji:

Krzysztof Hojda, pokój: 316, tel. 18 41 41 816

Marta Hojnor, pokój: 317, tel. 18 41 41 817

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:05
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 09:28