Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Komórka prowadząca:

Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:

Art. 40 b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j.
z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm), art. 218 § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644)

Opis:

Ewidencja zawiera następujące informacje: numer kolejny w ewidencji, nazwę  stowarzyszenia, wpisy do ewidencji, cel/cele działania stowarzyszenia, teren działania stowarzyszenia, środki działania stowarzyszenia, siedzibę stowarzyszenia, reprezentację stowarzyszenia, organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, regulamin działalności stowarzyszenia, status organizacji pożytku publicznego,  przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia, likwidatora stowarzyszenia, zastosowanie wobec stowarzyszenia środków nadzoru, uwagi.

Na wniosek Komitetu Założycielskiego dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego.

Udostępnienie:

Na ogólnych zasadach o dostępie do informacji publicznej. Osoby odpowiedzialne za udostępnianie:
Dorota Dobrowolska – Kierownik, pokój 327, tel. 18 41 41 827
 

Pliki do pobrania

data publikacji: 2016-08-25 | 12:38
data ostatniej modyfikacji: 2023-12-04 | 13:57