Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 63 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz.483 ) gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków.

Tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków reguluje  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) art. 221 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr5 z 2002 r. poz.46).  

Skargi i wnioski można je składać:

  • w interesie publicznym,
  • w interesie własnym,
  • w interesie innej osoby – za jej zgodą.
     

Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

Zgodnie z art.227 kpa przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań  przez właściwe orany albo przez ich pracowników naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Przedmiotem wniosku (art.241 K.p.a.) mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.  

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

W sprawie terminu załatwienia wniosku stosuje się przepisy art.237 §1 (bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca). W razie niemożności załatwienia wniosku w w/w terminie, organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. 

Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w dziale VIII w Kpa.  

Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych  jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. 

Skargi Mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Starostwa Powiatowego przyjmuje Starosta, Wicestarosta w każdy wtorek w godzinach od 10.00-15.45. 

Przyjmowaniem, rejestrowaniem, rozpatrywaniem i koordynowaniem skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 zajmuje się Zespół Kontroli i Analiz pokój 301, II p., tel. 0-18 4141801. 

Bezpośredni nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Starosta Nowosądecki. 

Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym umieszczona jest w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej przy wejściu głównym w budynku Starostwa. 

Organ właściwy do załatwiania skarg i wniosków powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie 1 miesiąca stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 | 12:12