Biuro Rady i Zarządu

Dyrektor Wydziału  -  Monika Dziedzina 

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie obsługi Rady, Komisji Rady i Przewodniczącego:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady, Komisji Rady i Przewodniczącego, w tym:
a) zbieranie i opracowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji Rady, w tym umieszczanie materiałów na Elektronicznej Platformie Informacyjnej Rady,
b) przygotowanie Sesji i posiedzeń Komisji Rady,
c) sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady, prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji i wniosków Radnych,
d) prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady, w tym prowadzenie rejestru skarg, wniosków,
e) doręczanie uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji, wniosków i opinii Radnych podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,
3) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących,
4) przygotowanie dokumentów z pracy Komisji Rady oraz Sesji do publikacji na stronie BIP, na stronie internetowej, w Intranecie,
5) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem diet Radnych,
6) współpraca w zakresie prowadzenia stron internetowych Radnych,
7) przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru: Wojewodzie Małopolskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8) przekazywanie uchwał Rady stanowiących akta prawa miejscowego do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
9) organizacja i prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”,
10) występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu o dostarczenie informacji, sprawozdań i analiz niezbędnych do podjęcia właściwych działań,
11) współorganizacja i obsługa spotkań, konferencji, jubileuszy organizowanych przez Radę i Zarząd,
12) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji kierowanych do Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz zamieszczanie informacji o petycjach na stronie internetowej powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizowanie;

2. W zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
1) prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
2) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Zarządu,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu,
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Zarządu,
b) zarządzeń Starosty,
c) powiatowych jednostek organizacyjnych,
5) organizacja i dokumentacja przebiegu narad i konferencji z udziałem Zarządu,
6) doręczanie dokumentów wymienionych w pkt 3 lit a i b, podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
7) koordynowanie prac związanych z realizacją uchwał  Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty,
8) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty, w tym umieszczanie materiałów na Elektronicznej Platformie Informacyjnej Zarządu,
9) koordynacja prac związanych z przygotowaniem raportu o stanie powiatu oraz sprawozdań i informacji z działalności Zarządu Powiatu;
10) prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
11) koordynowanie prac komórek organizacyjnych Starostwa w sprawie opracowania projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty,
12) dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu i Starosty,
13) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty,
14) prowadzenie rejestru pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
15) przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,
16) prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych przez Powiat,
17) udostępnianie na wniosek zainteresowanego publikacji: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego.
18) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji kierowanych do Starosty i zarządu Powiatu oraz zamieszczanie informacji o petycjach na stronie internetowej powiatu i w biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizowanie,
19) obsługa biurowo – gospodarcza spotkań odbywających się na sali konferencyjnej i sali obrad Starostwa,
20) prowadzenie ewidencji rezerwacji „małej” sali konferencyjnej  i umieszczanie jej w Intranecie,
21) współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z wyborami w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami i w tym zakresie: realizacja zadań wynikających z organizacji i przeprowadzenia wyborów i referendum.

3. W zakresie informacji publicznej:
1) koordynacja realizacji zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
2) administrowanie i prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
3) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych Staroście przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu przez radnych.

4. W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami i administracją rządową:
1) realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
2) realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu ze Związkiem Powiatów Polskich, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3) realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu z przedsiębiorcami,
4) organizacja, prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego,
5) koordynowanie realizacji przedsięwzięć ustalonych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego,
6) opracowywanie stanowisk, opinii i wniosków, we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

5. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) opracowanie projektu statutu Powiatu, projektu regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz projektów Uchwał,  Zarządzeń w sprawie struktury organizacyjnej Starostwa,
2) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
3) opracowywanie rocznych programów działania Starostwa i planów pracy komórek organizacyjnych Starostwa,
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu działania i planów pracy.

6. Opracowanie założeń budżetu powiatu w części dotyczącej funkcjonowania Rady i Zarządu, sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie.

7. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-06-18 | 15:30
data ostatniej modyfikacji: 2023-12-08 | 14:01