Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz CZERNIEC

1. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:1) bieżące monitorowanie przestrzegania przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych (europejskiego i krajowego),
2) cykliczne monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w politykach ochrony danych, jak też w regulacjach wewnętrznych,
3) dbanie o stan wiedzy pracowników, stażystów, praktykantów z zakresu ochrony danych osobowych, informowanie o zmianach regulacji oraz zasadach ochrony danych osobowych,
4) niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz konieczność wprowadzania zmian w funkcjonowaniu urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
5) identyfikowanie i zgłaszanie potrzeby aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
6) dokonywanie regularnych audytów i przeglądów sposobów ochrony i przetwarzania danych osobowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
7) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (na żądanie) oraz monitorowanie ich wykonania,
8) współpracowanie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
9) współpracowanie z inspektorami ochrony danych osobowych podmiotów zewnętrznych, z którymi zawarte zostały porozumienia lub postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych,
10) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
11) w uzgodnieniu z właścicielami aktywów informacyjnych (kierownikami komórek organizacyjnych urzędu) prowadzenie rejestrów:
a) czynności przetwarzania danych osobowych,
b) kategorii czynności przetwarzania,
c) upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
12) uczestniczenie w posiedzeniach i innych czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących zabezpieczenia danych osobowych,
13) podejmowanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje powierzone zadania w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu, z którymi Starosta zawarł porozumienia w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych dla podmiotów publicznych. W przypadku jednostek organizacyjnych Powiatu uwzględnia się postanowienia regulaminów organizacyjnych tych jednostek.

3. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych.
 

 

data publikacji: 2018-06-08 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 12:15