Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych

Beata ZIĘCINA -KASIECZKA

Kompetencje i zadania:

Do zadań Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych należy:

 1. Bieżące weryfikowanie, propozycji stałej Komisji Przetargowej w zakresie:
  1. wyboru trybu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji,
  2. wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
  3. odrzucenia oferty,
  4. wyboru oferty najkorzystniejszej,
  5. unieważnienia postępowania. Propozycje te Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia.
 2. Bieżące zatwierdzanie, po uprzednim przedstawieniu stosownych propozycji przez stałą Komisję Przetargową, w imieniu Kierownika Zamawiającego mniej istotnych – wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy etapów lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. zatwierdzanie treści ogłoszenia o zamówieniu,
  2. zatwierdzanie wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3. zatwierdzanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
  4. zatwierdzanie decyzji o poprawieniu oczywistych omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy,
  5. zatwierdzanie korespondencji kierowanej do wykonawców, w szczególności: wyjaśnień i informacji o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wezwanie do złożenia pełnomocnictwa, wezwania do wyjaśnienia treści oferty, wezwania do wyjaśnienia treści dokumentów, wezwania do wyjaśnienia w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztów oferty, informacji o dokonaniu poprawy oczywistych omyłek w ofercie, informacji o wykluczeniu wykonawcy, informacji o odrzuceniu oferty, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o unieważnieniu postępowania,
  6. zatwierdzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Bieżący nadzór i monitorowanie procesu udzielania zamówień publicznych w Starostwie poprzez weryfikację wniosków o wydatkowanie środków pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, planem postępowań o udzielenie zamówień oraz regulaminem udzielania zamówień, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opisu przedmiotu zamówienia przy użyciu kodów CPV i kwalifikowania do właściwej grupy zamówień.
 4. Monitorowanie i wsparcie zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
 5. Sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień, określonego w art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawianie Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia oraz jego publikacja na stronie internetowej.
 6. Bieżąca aktualizacja planu postępowań oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem.
 7. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach.
 8. Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych upoważniony jest do ogłaszania wykonawcom zatwierdzonych rozstrzygnięć i decyzji, udzielania wyjaśnień w tym zakresie oraz do reprezentowania Kierownika Zamawiającego przed Urzędem Zamówień Publicznych.
 9. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie pozaustawowym związanych z zadaniami samodzielnego stanowiska pracy.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-07 | 11:08
data ostatniej modyfikacji: 2017-04-18 | 11:15