Wydział Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor Wydziału: Piotr PIECHNIK
Zastepca Dyrektora Iwona MROZOWSKA - STRUK

Kompetencje i zadania:
 Do podstawowych zadań wydziału należy:

Wydział Inwestycji i Rozwoju
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie Inwestycji, utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych będących własnością Powiatu:
1) przeprowadzanie oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych, założenie i prowadzenie teczek opisujących ich stan w oparciu o posiadane przez zarządcę obiektu dokumenty,
2) kontrola „Książek obiektu budowlanego” obiektów budowlanych będących w użytkowaniu dla poszczególnych budynków prowadzonych przez ich zarządców,
3) nadzór nad prowadzeniem przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywanych na zlecenie zarządców budynków,
4) opiniowanie wniosków do Zarządu, w zakresie potrzeb remontowych w budynkach będących własnością Powiatu,
5) kontrola przebiegu prac remontowych oraz udział w ich odbiorze,
6) sporządzanie informacji dla Zarządu z przeprowadzonych prac remontowych.
2. W zakresie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w sprawach przygotowania i realizacji remontów oraz inwestycji w obiektach budowlanych będących własnością Powiatu w trwałym zarządzie, użyczeniu lub użytkowaniu przez te jednostki (za wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu):
1) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na roboty budowlane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
2) pomoc jednostkom organizacyjnym w zakresie nadzoru nad sporządzoną dokumentacją budowlaną związaną z realizacją inwestycji,
3) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w odbiorze wykonanych robót budowlanych.
3. W zakresie zadań realizowanych przez Powiat:
1) przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym nadzór nad sporządzaniem dokumentacji projektowej oraz udział w pracach Komisji Przetargowej,
2) kontrola w imieniu Zarządu z przebiegu remontów i inwestycji budowlanych, w tym prowadzenie nadzoru inwestorskiego na wyszczególnionych inwestycjach.
4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) przygotowanie opinii w sprawie rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) koordynacja działań związanych z przygotowaniem aktów administracyjnych Zarządu, oraz przygotowanie tych aktów dotyczących uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
3) przygotowanie propozycji postanowień uzgadniających decyzję o warunkach zabudowy przez Starostę w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) przygotowanie propozycji wniosków Zarządu w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji i zamierzeń Powiatu,
5) przygotowanie na Zarząd opinii z zakresu zgodności gminnych Programów - Rewitalizacyjnych
ze Strategią Powiatu.
5. W zakresie Rozwoju:
1) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Strategii Rozwoju Powiatu,
2) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i samorządami gospodarczymi w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju lokalnego,
3) prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania i łączenia środków finansowych, publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań użyteczności publicznej w Powiecie,
4) pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania i dofinansowania samorządu, w tym: monitoring dostępnych funduszy, przygotowanie wniosków aplikacyjnych
do programów krajowych, unijnych i innych dla wybranych projektów,
5) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania wniosków aplikacyjnych, analiz ekonomicznych, studiów wykonalności na zadania przewidziane do dofinansowania zewnętrznego,
6) przygotowanie dokumentów związanych z podpisaniem umów na zadania współfinansowane
ze środków zewnętrznych,
7) realizacja przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania, których beneficjentem jest Powiat,
8) nawiązywanie współpracy z innymi samorządami, w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizowanie wspólnego przedsięwzięcia,
9) gromadzenie danych związanych z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych,
10) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa w procesie przygotowania
i realizacji przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania,
11) przygotowanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
12) planowanie i rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania przy współpracy z Wydziałem Finansowym,
13) realizacja obowiązków wynikających z utrzymania trwałości projektów.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-11-10 | 09:18
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-10 | 09:22