Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor Wydziału: Stanisław RYBA
Zastępca Dyrektora Wydziału

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
1) współpraca z administracją specjalną (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) w zakresie ochrony środowiska,
2) inicjowanie oraz współpraca z zakresu rozwoju nowych technik i technologii ograniczających zanieczyszczenie środowiska,
3) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska,
4) wydawanie pozwoleń na:
a) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b) wytwarzanie odpadów,
5) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
6) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
7) prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
8) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
9) wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla inwestycji, z której emisja nie wymaga pozwolenia tylko zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
10) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia źródeł.
11) przekazywanie w postaci elektronicznej informacji do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami dotyczącej wydanych lub zmienianych pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych wydanych dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej w myśl trzeciej zasady łączenia, a także przyjętych zgłoszeń takich instalacji,
12) zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do przedkładania przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość szkodliwego wpływu działalności na środowisko,
13) wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko
do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
14) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
15) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
16) określanie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń dla posiadaczy odpadów obowiązanych do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w związku z magazynowaniem odpadów w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów,
17) wzywanie posiadaczy odpadów do zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach lub wydanych decyzji w tym zakresie,
18) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
19) prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
20) tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
21) opracowywanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego" i sporządzanie w cyklach dwuletnich raportu z jego wykonania,
22) przygotowanie projektów opinii dla gminnych programów ochrony środowiska,
23) realizacja "Programu usuwania odpadów zawierających azbest",
24) wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
25) gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych w ustawie o odpadach,
26) prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi,
27) przygotowanie sprawozdań z realizacji "Programu Ochrony Powietrza" dla województwa małopolskiego,
28) przygotowanie opinii do Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego,
29) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
30) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
31) wydawanie z urzędu przed upływem terminu przyjęcia zgłoszenia instalacji - zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
32) udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ następujących informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:
a) zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 – ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
b) informacji, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 – ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
c) sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b – ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
d) uwag, o których mowa w art. 152 b ust. 3 oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w art. 152 b ust. 6 – ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
33) planowanie i realizacja wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
34) udostępnianie informacji o środowisku,
35) wydawanie zezwoleń na prowadzenie punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
36) zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
37) wydawanie opinii i informacji dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie międzynarodowego przemieszczania odpadów,
38) identyfikowanie potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizowanie wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgodnie z art. 101 d ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2.     W zakresie działania Ekodoradcy do spraw klimatu i środowiska (EKODORADCY) zadania te związane są z przystąpieniem do programu LIFE IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” - współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Nr XXV/373/20 w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego:
1) współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, tj.:
a) opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencjach Powiatu (np. włączenie kwestii działań klimatycznych do powiatowych planów i strategii),
b) wsparcie gmin w opracowaniu, aktualizacji i integracji gminnych dokumentów strategicznych (włączenie kwestii działań klimatycznych do gminnych planów i strategii np. programów ochrony środowiska, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe i energię elektryczną, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.),
2) pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, tj.:
a) wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza,
b) koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania Odnawialnego Źródła Energii i budownictwa energooszczędnego, itp.,
c) współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim,
d) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze Powiatu,
e) inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach (w zakresie ochrony powietrza i klimatu, promocji Odnawialnego Źródła Energii, promocji zrównoważonego transportu, itp.),
f) doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania Odnawialnego Źródła Energii i budownictwa energooszczędnego,
g) wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i budynków użyteczności publicznej,
h) wsparcie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza i klimatu, promocji Odnawialnego Źródła Energii, promocji zrównoważonego transportu, itp.,
3) nadzór nad inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w Powiecie i inwentaryzacją źródeł ogrzewania i instalacji odnawialnych źródeł energii we współpracy z gminami (w tym organizacja spotkań w celu dokonania pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie całego Powiatu),
4) identyfikację budynków publicznych zarządzanych przez Powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji Odnawialnego Źródła Energii i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu,
5) ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla Powiatu na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza (w obszarach podlegających kompetencjom Powiatu) i udzielenie pomocy gminom (w obszarach wchodzących w zakres kompetencji gmin) we wdrażaniu środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza,
6) prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno - informacyjnych w zakresie ograniczenia zmiany klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu oraz współpraca przy ich realizacji z gminami na terenie Powiatu,
7) organizacja regularnych spotkań, warsztatów z gminami w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem,
8) dostarczanie wsparcia zainteresowanym decydentom na poziomie gmin i Powiatu w prowadzeniu skutecznej polityki klimatyczno - energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
9) zapewnienie przedstawicielom gmin konsultacji w zakresie: Odnawialnego Źródła Energii i budynków energooszczędnych, rozwoju usług transportu publicznego na poziomie gminnym i ich integracji na szczeblu powiatowym, neutralności klimatycznej budynków publicznych, zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami, a także źródła finansowania wyżej wymienionych działań,
10) współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi władzami powiatowymi i gminnymi, przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi, itp.,
11) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu i powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, ekspertami do spraw energetyki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, etc.),
12) stała współpraca z Zespołem Zarządzającym Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Centrum Kompetencji, przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań,
13) wprowadzanie danych o rocznych emisjach zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleniach zintegrowanych do bazy udostępnionej przez Urząd Marszałkowski,
14) udział w wydawaniu decyzji dotyczących nowo wydawanych oraz zmienianych pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleń zintegrowanych, zwłaszcza w zakresie przeanalizowania i w uzasadnionych przypadkach wprowadzenia obowiązku wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia. Przekazywanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji o instalacjach objętych obowiązkiem wdrożenia tych działań,
15) bieżące informowanie władz gmin o wydanych decyzjach lub zmianach decyzji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza dla zakładów zlokalizowanych na terenie danej gminy,
16) udział w opracowywaniu, opiniowaniu i monitoringu programów ochrony środowiska, strategii Powiatu, a także innych planów i programów w odniesieniu do ich wpływu na zmiany klimatyczne, (energochłonność, niezależność energetyczna, itp.).

3. W zakresie gospodarki wodnej:
1) wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
2) wydawanie decyzji wykreślających z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
3) wydawanie decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa,
4) wydawanie decyzji wykreślających z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa,
5) przygotowanie projektów opinii Starosty dotyczących powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,
6) zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych,
7) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki dla osób niebędących członkami spółki, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej,
8) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
9) rozwiązywanie w drodze decyzji zarządu spółki wodnej w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisu prawa lub postanowień statutu spółki oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w art. 464 ust. 2,
10) wyznaczanie likwidatora spółki wodnej w przypadku jej rozwiązania oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
11) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej w przypadku jej likwidacji,
12) potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw.

4. W zakresie rolnictwa i rybactwa:
1) wydawanie kart wędkarskich osobom prowadzącym amatorski połów ryb, prowadzenie rejestru powiatowego, cofanie kart wędkarskich osobom, które dopuściły się wykroczenia przeciw przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym oraz współpraca w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką,
2) rejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
3) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej, opracowanie regulaminu jej działania oraz wystawianie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,
4) współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie określania kierunków działania inspekcji, informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o występowaniu zagrożeń fitosanitarnych i organizmów szkodliwych w celu podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia, rozpatrywanie informacji o jej działalności,
5) współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego, w tym przygotowanie poleceń mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego, rozpatrywanie informacji o działalności inspekcji weterynaryjnej,
6) bieżąca współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - oddział w Nowym Sączu, Terenowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu oraz Małopolską Izbą Rolniczą Oddział Terenowy w Nowym Sączu w zakresie całokształtu spraw związanych z rolnictwem.

5. W zakresie leśnictwa i łowiectwa:
1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
2) zlecanie i nadzorowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, a także inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych do 10 ha,
3) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
4) wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w ilości niezgodnej z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar zadań dla lasów o powierzchni 10 ha,
5) wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia objęcia danego gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
6) przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu leśnictwa,
7) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu - w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów,
9) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
11) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu, dla gruntów które zalesiono na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
12) przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz dokonywanie oceny upraw leśnych zalesionych w trybie przepisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zmianami),
13) uznawanie lasu za ochronny po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez radę gminy,
14) wydawanie zgody na odstąpienie o zakazu przetrzymywania zwierzyny do 6 miesięcy osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia - zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli,
15) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
16) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
17) naliczanie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami,
18) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym w obiektach produkcyjnych i użyteczności publicznej.

6. W zakresie ochrony przyrody:
1) ochrona przyrody i jej popularyzacja,
2) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
3) wydawanie zezwoleń (decyzji) na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, poprzedzonych wizją w terenie,
4) wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
5) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

7. W zakresie geologii:
1) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (w tym zmiana przenoszenie, cofanie i wygaszanie udzielonych koncesji), jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekracza 2 ha, wydobycie nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym oraz działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu udzielonych koncesji,
3) wstrzymywanie (w drodze decyzji) działalności wykonywanej:
a) z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
b) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
c) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków oraz nakazywanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do właściwego stanu,
4) wydawanie postanowień wzywających przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń wymogów wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności dotyczących ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem oraz w przypadku gdy nie wypełnia warunków określonych w koncesji lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych,
5) wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku stwierdzonych uchybień przedsiębiorcy w zakresie warunków ich wnoszenia,
6) wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty dodatkowej w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym lub podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
7) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
8) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji po uprzednim uzyskaniu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczących:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha, w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów wybuchowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadowienia obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponad wojewódzkich inwestycji liniowych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3/h,
e) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponad wojewódzkich inwestycji liniowych,
9) wykonywanie zadań związanych z dokumentacjami geologicznymi, dla których Starosta zatwierdził projekt robót geologicznych lub przedłożono mu projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu,
10) gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych,
11) weryfikacja projektów robót geologicznych niepodlegających zatwierdzeniu i ewentualne zgłaszanie do ww. projektów sprzeciwu w drodze decyzji, jeżeli sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub projekt nie odpowiada wymaganiom prawa,
12) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
13) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także rozwiązań przyjętych w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
14) opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zagospodarowania terenów osuwiskowych,
15) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 08:24