Zespół do Spraw Inwestycji


Kierownik Zespołu: Piotr PIECHNIK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. W zakresie utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych będących własnością Powiatu:
1) przeprowadzanie oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych, założenie i prowadzenie teczek opisujących ich stan w oparciu o posiadane przez zarządcę obiektu dokumenty,
2) kontrola „Książek obiektu budowlanego” obiektów budowlanych będących w użytkowaniu dla poszczególnych budynków prowadzonych przez ich zarządców,
3) nadzór nad prowadzeniem przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywanych na zlecenie zarządców budynków,
4) opiniowanie wniosków do Zarządu, w zakresie potrzeb remontowych w budynkach będących własnością Powiatu,
5) kontrola przebiegu prac remontowych oraz udział w ich odbiorze,
6) sporządzanie informacji dla Zarządu z przeprowadzonych prac remontowych.

2. W zakresie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w sprawach przygotowania i realizacji remontów oraz inwestycji w obiektach budowlanych będących własnością Powiatu w trwałym zarządzie, użyczeniu lub użytkowaniu przez te jednostki (za wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu):
1) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na roboty budowlane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
2) pomoc jednostkom organizacyjnym w zakresie nadzoru nad sporządzoną dokumentacją budowlaną związaną z realizacją inwestycji,
3) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w odbiorze wykonanych robót budowlanych.

3. W zakresie zadań realizowanych przez Powiat:
1) przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym nadzór nad sporządzaniem dokumentacji projektowej oraz udział w pracach Komisji Przetargowej,
2) kontrola w imieniu Zarządu z przebiegu remontów i inwestycji budowlanych, w tym prowadzenie nadzoru inwestorskiego na wyszczególnionych inwestycjach.

4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) przygotowanie opinii w sprawie rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) koordynacja działań związanych z przygotowaniem aktów administracyjnych Zarządu, oraz przygotowanie tych aktów dotyczących uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
3) przygotowanie propozycji postanowień uzgadniających decyzję o warunkach zabudowy przez Starostę w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) przygotowanie propozycji wniosków Zarządu w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji i zamierzeń Powiatu,
5) przygotowanie na Zarząd opinii z zakresu zgodności gminnych Programów - Rewitalizacyjnych ze Strategią Powiatu.

5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.
 

 

data publikacji: 2020-09-25 | 14:56
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-11 | 11:48