Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji


Kierownik Zespołu: Piotr PIECHNIK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. W zakresie zamówień publicznych w Starostwie:
1) udzielanie wyjaśnień pracownikom Starostwa przy opracowaniu materiałów stanowiących podstawę wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, roboty budowlane i usługi:
a) przygotowanie i przeprowadzanie przy udziale stałej Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
b) realizacja zadań wynikających z regulaminów udzielania zamówień publicznych w trybie ustawowym i pozaustawowym,
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań w Starostwie,
3) opracowanie propozycji rozstrzygnięć odwołań i informacji od wykonawców o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, w zakresie określonym stosowanymi
procedurami,
4) przygotowanie projektów Uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty, w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
5) obsługa administracyjna stałej Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych,
6) prowadzenie ewidencji umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) prowadzenie elektronicznej ewidencji umów wynikających z zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa.
2. W zakresie utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych będących własnością Powiatu:
1) przeprowadzanie oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych, założenie i prowadzenie teczek opisujących ich stan w oparciu o posiadane przez zarządcę obiektu dokumenty,
2) kontrola „Książek obiektu budowlanego” obiektów budowlanych będących w użytkowaniu dla poszczególnych budynków prowadzonych przez ich zarządców,
3) nadzór nad prowadzeniem przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywanych na zlecenie zarządców budynków,
4) opiniowanie wniosków do Zarządu, w zakresie potrzeb remontowych w budynkach będących własnością Powiatu,
5) kontrola przebiegu prac remontowych oraz udział w ich odbiorze,
6) sporządzanie informacji dla Zarządu z przeprowadzonych prac remontowych.
3. W zakresie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w sprawach przygotowania i realizacji remontów oraz inwestycji w obiektach budowlanych będących własnością Powiatu w trwałym
zarządzie, użyczeniu lub użytkowaniu przez te jednostki (za wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu):
Id:1) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie robót budowlanych oraz udział w pracach Komisji Przetargowej,
2) nadzór nad sporządzoną dokumentacją budowlaną związaną z realizacją inwestycji,
3) kontrola w imieniu Zarządu nad przebiegiem remontów i inwestycji budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami,
4) pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w odbiorze wykonanych robót budowlanych.
4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) przygotowanie opinii w sprawie rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) koordynacja działań związanych z przygotowaniem aktów administracyjnych Zarządu Powiatu, oraz przygotowanie tych aktów dotyczących uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
3) przygotowanie propozycji postanowień uzgadniających decyzję o warunkach zabudowy przez Starostę Nowosądeckiego w zakresie wynikającym z Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) przygotowanie propozycji wniosków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
i zamierzeń Powiatu,
5) przygotowanie dla Zarządu opinii dotyczących wniosków zarządców dróg o zaopiniowanie inwestycji na drogach publicznych,
6) przygotowanie na Zarząd opinii z zakresu zgodności gminnych Programów-Rewitalizacyjnych ze Strategią Powiatu Nowosądeckiego.
5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

data publikacji: 2017-06-12 | 13:53
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-12 | 13:58