Zespół do Spraw Osobowych

Kierownik Zespołu: Beata NOWAK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania, przebiegu, rozwiązania stosunków pracy Pracowników Starostwa oraz – w zakresie powierzonym Zespołowi – dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 2. opracowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu i Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w sprawie organizowania staży oraz okresowego zatrudnienia osób bezrobotnych,
 3. tworzenie i ciągłe aktualizowanie baz danych (w tym elektronicznej bazy danych) o pracownikach Starostwa, osobach zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stażystach,
 4. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących rent i emerytur,
 5. ustalanie prawa pracowników Starostwa oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do dodatków za wieloletnią pracę oraz do nagród jubileuszowych,
 6. sporządzenia sprawozdań statystycznych oraz informacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu,
 7. opracowywanie (nowelizowanie istniejących) regulaminów naboru, służby przygotowawczej, wynagradzania pracowników Starostwa oraz – w zakresie powierzonym zespołowi – dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, ocen okresowych, nagród rocznych dla dyrektorów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu,  oraz innych wymaganych przepisami, dotyczącymi spraw prowadzonych w Zespole ds. Osobowych,
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu i Rady w sprawach należących do zakresu działania Zespołu ds. Osobowych,
 9. przygotowywanie i realizacja procedury naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 10. we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przygotowywanie dokumentacji służby przygotowawczej dla pracowników podlegających obowiązkowi odbycia tej służby,
 11. we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych opracowywanie dokumentacji ocen okresowych pracowników Starostwa,
 12. monitorowanie okresowych ocen pracowniczych,
 13. współpraca ze służbą BHP w zakresie szkoleń bhp oraz kierowania na badania wstępne i okresowe,
 14. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem czasu pracy Pracowników Starostwa oraz – w zakresie powierzonym Zespołowi – dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,
 15. obsługa systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy,
 16. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę lub Zarząd – zapewnienie kompletności dokumentacji przechowywanej w aktach osobowych – z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości innych komórek organizacyjnych,
 17. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz prowadzenie stosownych rejestrów,
 18. realizacja obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu w zakresie zgłaszania osób do ubezpieczeń z wykorzystaniem programu Płatnik,
 19. planowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa,
 20. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 21. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym,
 22. planowanie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Socjalnego,
 23. prowadzenie spraw z zakresu wystawiania poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa i Rady,
 24. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:56
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 | 14:56