Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Kierownik Zespołu: Dorota DOBROWOLSKA

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu:

 1. W zakresie spraw obywatelskich:
  1. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  2. przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar,
  3. przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zakazów przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną imprezą masową,
  4. wypowiadanie się do sądu rejestrowego w sprawie wniosków o rejestrację stowarzyszeń,
  5. przyjmowanie informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego,
  6. prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,
  7. współudział w organizowaniu na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
  8. sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza,
  9. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o fundacjach,
  10. wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
  11. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
  12. wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy: inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom oraz innym osobom uprawnionym w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
  13. organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
  14. prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
 2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  1. nakładanie na zakłady opieki zdrowotnej obowiązku wykonywania dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby opieki zdrowotnej, w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
  2. analiza stanu zdrowia populacji,
  3. opracowywanie, analizowanie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne na terenie Powiatu,
  4. analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi,
  5. przygotowanie propozycji uchwał dotyczących przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek i ich części,
  6. przygotowanie procedur organizacyjnych związanych z konkursem na powołanie dyrektorów podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Powiat,
  7. tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat całokształtu działań podmiotów leczniczych z terenu Powiatu,
  8. opiniowanie wniosków podmiotom leczniczym w sprawie nakładów inwestycyjnych i remontowych,
  9. wykonywanie nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi dla których podmiotem tworzącym jest Powiat,
  10. monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Powiat i przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków Zarządowi i Radzie,
  11. wykonywanie pozostałych zadań określonych ustawami o chorobach zakaźnych i zakażeniach, o przeciwdziałaniu narkomanii i o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  12. opracowanie programów:
   1. propagujących zdrowy styl życia,
   2. rozpowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
   3. zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne (tj. choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne),
   4. zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
  13. wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne, finansowanych z budżetu,
  14. kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej, współpraca ze środowiskiem medycyny szkolnej i działem oświaty zdrowotnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
  15. wspomaganie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje, zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnią antynikotynową i poradniami przeciwalkoholowymi,
  16. wspomaganie wczesnej diagnostyki patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań,
  17. objęcie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży wszystkich szkół Powiatu,
  18. wyznaczanie dotacji na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
  19. w zakresie promocji zdrowia,
   1. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
   2. realizacja postanowień ustawy z dnia 6 września 2011r. Prawo farmaceutyczne, w tym przygotowanie dla Rady dokumentacji w zakresie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej korespondencji Zarządu z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju.
 5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

 

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-06-19 | 11:03
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-07 | 11:55