Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy [KT-21]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 z późn. zm.), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005).

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej ), - kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; - aktualne prawo jazdy wydane przez polski organ, - dowód wpłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, - dowód osobisty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  35,00 zł – za blankiet międzynarodowego prawa jazdy 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Do 3 dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji o odnowie wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na okres 3 lat, bądź na okres ważności krajowego prawa jazdy, o ile jest krótszy niż 3 lata. Przy odbiorze należy: - okazać dowód osobisty, - zwrócić do unieważnienia międzynarodowe prawo jazdy, jeżeli takie było wcześniej osobie wydane.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Kurnyta – kierownik referatu,
  Zofia Kantor – inspektor,
  Barbara Kantor – inspektor,
  Monika Maciaś – inspektor,

  Tel:(0-18) 41 41 607-608 Pok:108

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 | 13:02