Koronawirus

Uwaga! Ważne informacje dla posiadaczy pojazdów

 

Zmiany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

 

ZMIANA TERMINU DOTYCZĄCEGO NABYCIA/ZBYCIA KRAJOWEGO POJAZDU ORAZ REJESTRACJI POJAZDU Z UE.

 

INFORMACJA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH.

 

1. Zmiana terminu dotyczącego nabycia/zbycia krajowego pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nastąpiła modyfikacja terminu związanego z:

 

obowiązkiem zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na terytorium Polski,

 

obowiązkiem rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

W obecnym stanie prawnym dotychczasowy termin 30-dniowy został wydłużony do 180 dni.

 

Dotyczy to pojazdów wcześniej zarejestrowanych w Polsce, a nabytych/zbytych od 01.03.2020 r. oraz sprowadzonych z Unii Europejskiej od 01.03.2020 r. i będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.

 

Uwaga: pojazdy nabyte/zbyte bądź sprowadzone z terytorium UE do dnia 29 lutego 2020 r., obowiązuje 30 dniowy termin, którego bieg zostaje zawieszony w dniu 12 marca 2020 r. i będzie kontynuowany po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (art. 140mb uPrd) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej.

 

Z dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19 tj. 12 marca 2020 r. bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w/w terminów nie rozpoczyna się a rozpoczęta ulegają zawieszeniu na ten okres.

 

2. Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

 

- zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art.39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), tj. badanie lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy i badanie psychologiczne kierowców wykonujący przewóz drogowy.

 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

Poniżej fragment Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Art. 31i. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

 

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się:

 

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

 

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

 

3) przedawnienia,

 

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

 

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

 

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

 

2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

 

  

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-04-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15 | 13:08