Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w tym nieodpłatnej mediacji


Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 600 401 420
w poniedziałek: w godzinach 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku: w godzinach 7:30 - 15:30
lub na stronie: zapisy-np.ms.gov.pl 

 

 

Od dnia 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady prawne będą udzielane tylko
w formie stacjonarnej
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyjątek stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się
, którym porady prawne będą mogły być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się pod numerem telefonu 600 401 420 lub na stronie np.ms.gov.pl

 

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych; lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postanowieniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym; związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego itp.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Lokalizacja punktów:

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13:00 - 17:00 
   

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13:00 - 17:00


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13:00 - 17:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, ul. B. Chrobrego 2

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. L. Waryńskiego 1

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13:00 - 17:00

   

Osoba zainteresowana skorzystaniem z nieodpłatnych porad dokonuje wcześniejszego ZAPISU na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu: 600 401 420 w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.

1. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową (potwierdzoną orzeczeniem lekarskim) nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. W takim przypadku należy skontaktować się z koordynatorem nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej pod numerem telefonu: 600 401 420 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pp@nowosadecki.pl.

2. Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), nieodpłatna pomoc prawna lub obywatelska zostanie udzielona w sposób umożliwiający porozumiewanie się osoby chcącej skorzystać z porady w ustalonym uprzednio miejscu i terminie. W tym celu należy zgłosić chęć skorzystania z porady wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: pp@nowosadecki.pl

 

Skróty

 

 

Pliki do pobrania

redaktor: Anna Ślipek
data publikacji: 2023-05-19 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-23 | 14:17