Koronawirus

Komunikat starosty nowosądeckiego: praca Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmienia sposób załatwiania spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzorem zad stacjami kontroli pojazdów oraz transportem drogowym. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Informacje ogólne dotyczące działania Wydziału Komunikacji i Transportu będą dostępne pod numerem telefonu 18 41-41-777.

Informacje dotyczące spraw związanych z rejestracją pojazdów:

- 18 41-41-603, 18 41-41-605, 18 41-41-606, 18 41-41-633, 18 41-41-634,

Informacje dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami:

- 18 41-41-607, 1841-41-608,

Informacje dotyczące transportu drogowego:

- 18 41-41-602

Dyrektor Wydziału
- 18 41-41-601,

Dostępność druków:

- prawa jazdy można sprawdzić na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

- dowodu rejestracyjnego https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Sprawy w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego będą realizowane drogą pocztową, za pośrednictwem platformowy e-PUAP lub w sposób elektroniczny.

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną – przesyłając wniosek RJ-01W (dostępny na stronie wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury).

Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (§16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów).

Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż RJ-01W (https://bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.

Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające ten fakt dołączając do wniosku np. umowy kupna sprzedaży czy faktury.

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-03-15
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-16 | 12:26