Wprowadzenie

Wprowadzenie

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Do aktów prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych należą m.in.:

  1. ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dalej u.s.g. (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);
  2. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dalej u.s.p. (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn.zm.);
  3. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, dalej u.s.w. (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn.zm.);
  4. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, dalej u.o.d.g. (DzU nr 106, poz. 679 ze zm.);
  5. rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DzU nr 34, poz. 282);
  6. rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r (Dz.U. z 2017 r. poz.1291) w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
  7. rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (DzU nr 34, poz. 284).

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:49
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-27 | 12:32