Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Bezpieczne SĄDECKIE - EDYCJA 2023"

Ogłoszenie II naboru w otwartym konkursie ofert pn. „Bezpieczne SĄDECKIE" - EDYCJA 2023" na realizację zadań publicznych przy wsparciu Powiatu Nowosądeckiego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu pn. „Bezpieczne SĄDECKIE” – EDYCJA 2023 jest bezpieczeństwo publiczne.
2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Nowosądecki.
3. W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania z zakresu: 
a) ratownictwa i ochrony osób przebywających lub korzystających z akwenów wodnych, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą, 
b) ratownictwa i ochrony osób przebywających na górskich trasach i szlakach turystycznych, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku w górach, 
c) propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
d) upowszechniania wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji, 
e) wspierania wydarzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa, wiedzę o pomocy przedmedycznej i umiejętności ratowników-ochotników.
4. Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert – w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach pozostałych środków, w II naborze konkursu pn. „Bezpieczne SĄDECKIE” - EDYCJA 2023 wynosi 23 514,40 zł.
5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) Uczniowskie kluby sportowe, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1599 z późn. zm.), które uzyskują osobowość prawną w wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostów.
c) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-06-27
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-27 | 11:33