Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Srebrne SĄDECKIE - EDYCJA 2023"

Ogłoszenie II naboru w otwartym konkursie ofert pn. „Srebrne SĄDECKIE" - EDYCJA 2023" na realizację zadań publicznych przy wsparciu Powiatu Nowosądeckiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Celem konkursu pn. „Srebrne SĄDECKIE” – EDYCJA 2023 jest aktywizacja osób starszych.
2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Nowosądecki.
3. W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania z zakresu wspierania inicjatyw kierowanych do Seniorów, z ich czynnym udziałem oraz promujących aktywizację Seniorów. 
4. Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert – w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach pozostałych środków, w II naborze konkursu pn. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2023 wynosi 8 000 zł.
5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) Uczniowskie kluby sportowe, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1599 z późn. zm.), które uzyskują osobowość prawną w wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostów.
c) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-06-27
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-27 | 11:37