Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:43:45
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich) z zagranicy [WSS-2]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek 2. Akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon (z tłumaczeniem) 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach ustawy z dnia 31.01.1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Miejsce złożenia:
Wydział Spraw Społecznych
Oplaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i załatwianie:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 31.01.1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866) 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokam i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z pón. zm.) 4. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje:
W przypadku jeżeli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok występuje na zlecenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich firma pogrzebowa, należy dołączyć stosowne upoważnienie do działania w tym zakresie.
Pliki:
wss-2.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34