Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:43:26
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego planowanej inwestycji. [GB-B1]
Wymagane dokumenty:
Wniosek inwestora (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.11.2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz. U. Nr 242/2004 poz. 2421) do którego należy dołączyć: 1.cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektu, 2.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.11.2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz. U. Nr 242/2004 poz. 2421), 3.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4.w razie potrzeby, specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, 5.upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa – Referat Budownictwa Siedziba: Nowy Sącz ul. Strzelecka 1 Telefon: 018-41 41 700 Fax: 41 41 888 Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Oplaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225/2006, poz. 1635) – wysokość stawek: 1.Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł 2.Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł 3.Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł 4.Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł 5.Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł 6.Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł 7.Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł 8.Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł 9.Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów): - o długości do 1 kilometra 105,00 zł - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przepadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.
Termin i załatwianie:
65 dni od daty złożenia wniosku, bez wliczania terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego
Pliki:
gb-b1.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34