Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:39:55
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Nadanie nowych numerów identyfikacyjnych pojazdu [KT-17]
Wymagane dokumenty:
- wypełnione podanie o wydanie zgody na nadanie i nabicie nowych numerów nadwozia w pojeździe, dowód wniesienia opłat Odpowiednio w przypadkach: a. pojazdu konstrukcji własnej: • oświadczenie właściciela w przedmiocie prawa własności b. wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeracji fabrycznej: • dokument własności ramy/podwozia • dowód rejestracyjny • karta pojazdu, o ile była wydana • tablice rejestracyjne pojazdu c. odzyskanego po kradzieży pojazdy, w którym zatarto numer identyfikacyjny: • dokument potwierdzający odzyskanie i przekazanie pojazdu na rzecz właściciela • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony • karta pojazdu, o ile była wydana • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile odzyskano d. nabytego w wyniku przepadku na rzecz Skarbu Państwa pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym: • dokument własności • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony • karta pojazdu, o ile była wydana • tablice rejestracyjne pojazdu e. uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu o ustalaniu prawa własności do pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym: • orzeczenie sądu • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego • dowód rejestracyjny, o ile został wydany • karta pojazdu, o ile była wydana • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile były wydane f. korozji/zniszczenia/wymiany elementu z numerem identyfikacyjnym • opinia rzeczoznawcy • dowód rejestracyjny • karta pojazdu, o ile była wydana • tablice rejestracyjne pojazdu Ponadto należy przedstawić: - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, - dowód osobisty, - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa,
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
10,00 zł – za wydanie zgody na nabicie numerów, 10,00 zł – za wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
Termin i załatwianie:
30 dni
Podstawa prawna:
Art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
Decyzja administracyjna.
Pliki:
kt-8.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34