Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Starostwo / Wydziały / Wydział Spraw Społecznych

Aktualizacja akapitu
2012-02-24 09:40:25
Bożena Dąbrowska
Treść:

Dyrektor Wydziału: Anna Brach
Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 

W zakresie spraw obywatelskich:
1)przygotowanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
2)przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar,
3)przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zakazów przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach,
o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych -
w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w związku z planowaną imprezą masową,
4)wypowiadanie się do sądu rejestrowego w sprawie wniosków o rejestrację stowarzyszeń,
5)przyjmowanie informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego,
6)prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,
7)współudział w organizowaniu na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległości i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
8)sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza,
9)sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie określonym ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o fundacjach,
10)wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
11)kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
12)wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy: inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom oraz innym osobom uprawnionym w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
13)prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

 

W zakresie obrony cywilnej:
1)dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
2)opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
3)opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
4)organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
5)organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
6)przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
7)tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
8)przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
9)planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
10)planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11)planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
12)wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
13)zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
14)zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
15)integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
16)opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
17)inicjowanie działalności naukowo - badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
18)współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
19)zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
20)opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
21)opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
22)współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
23)kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
24)ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
25)przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
26)realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
27)budowa i prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego.

 

W zakresie spraw obronnych:
1)realizowanie przedsięwzięć związanych z doręczaniem kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej,
2)opracowanie i uzgodnienie z Wojskową Komendą Uzupełnień i Komendą Miejską Policji „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” oraz doręczanie Planu do właściwych organów,
3)ciągła aktualizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Powiatu,
4)aktualizacja Planów Akcji Kurierskiej z jednostek samorządowych Powiatu znajdujących się w Starostwie,
5)współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Komendą Miejską Policji w zakresie Akcji Kurierskiej,
6)występowanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskami o nadawanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
7)opracowywanie sprawozdań z zakresu realizacji przedsięwzięć Akcji Kurierskiej,
8)prowadzenie szkoleń z zakresu realizacji i wykonywania Akcji Kurierskiej,
9)realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa – gospodarza (HNS),
10)realizacja zadań z zakresu Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,
11)realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności,
12)realizacja zadań wynikających ze stałego dyżuru Starosty,
13)reklamowanie osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
14)Realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
15)Opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
16)Opracowanie i aktualizacja „Planu Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu Nowosądeckiego na Potrzeby Obronne Państwa”.

 

W zakresie porządku publicznego i współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami:
1)na pisemne zlecenie Starosty przygotowywanie wstępnych opinii w sprawach powoływania i odwoływania Miejskiego Komendanta Policji i Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
2)opracowywanie pisemnych opinii o przedkładanych Staroście przez Miejskiego Komendanta Policji i Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej programach działania,
3)koordynowanie akcją tworzenia wspólnych programów dotyczących bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego,
4)uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na obszarze Powiatu,
5)na pisemne zlecenie Starosty udział w przeprowadzanych kontrolach,
6)przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących powiatowych przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy,
7)współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na akwenach wodnych,
8)obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
9)przygotowanie programu działania powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia porządku publicznego.

 

W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych na terenie Powiatu,
2)monitorowanie prognoz i analizowanie zagrożeń dotyczących powodzi, pożarów i klęsk żywiołowych,
3)opracowanie, uzgadnianie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nowosądeckiego”,
4)obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
5)organizowanie systemu  łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych w oparciu o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
6)opracowanie komunikatów i alarmów dla ludności o możliwościach wystąpienia zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń chemicznych, biologicznych
i środowiskowych, ewakuacji oraz komunikatów o odwołaniu tych alarmów,
7)przyjmowanie, zbieranie, ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu,
8)współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
9)utrzymywanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – przekazywanie i przyjmowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa oraz przebiegu i koordynacji podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
10)dokumentowanie informacji o zagrożeniach, podejmowanych decyzji oraz procesu ich powstawania dla potrzeb analizy kompleksowej,
11)gromadzenie w bazach danych informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
12)pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno – operacyjnej Starosty w okresie zagrożenia  i prowadzenia akcji ratowniczej,
13)współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów sąsiednich w zakresie ostrzegania, alarmowania i koordynacji wspólnych akcji ratowniczych oraz wymiany informacji.

 

W zakresie zarządzania ratunkowego:
1)koordynacja działań ratowniczych,
2)monitorowanie i analiza działań ratowniczych,
3)zbieranie informacji o ofiarach osobach ewakuowanych potrzebujących pomocy medycznej i społecznej, o bieżącej sytuacji w zakresie zagrożeń i zniszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Starosty,
4)prowadzenie analizy sił i środków wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz pozostałych sił i środków ratowniczych działających na obszarze Powiatu,
5)organizowanie i uczestniczenie w ćwiczeniach ratowniczych w zakresie:
a.ratownictwa pożarowego,
b.ratownictwa drogowego,
c.ratownictwa chemicznego,
d.ratownictwa powodziowego,
e.innych ćwiczeń praktycznych i symulacyjnych wg przygotowanych założeń i programów
6)uczestniczenie w szkoleniach i naradach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa,
7)współpraca z formacjami i jednostkami Obrony Cywilnej,

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1)nakładanie na zakłady opieki zdrowotnej obowiązku wykonywania dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby opieki zdrowotnej, w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
2)analiza stanu zdrowia populacji,
3)opracowywanie, analizowanie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
4)analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia i współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi,
5)przygotowanie propozycji uchwał dotyczących przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek i ich części,
6)przygotowanie procedur związanych z konkursem na powołanie dyrektorów powiatowych jednostek ochrony zdrowia,
7)tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat całokształtu działań jednostek służby zdrowia na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
8)opiniowanie wniosków powiatowych jednostek służby zdrowia w sprawie nakładów inwestycyjnych i remontowych,
9)wykonywanie nadzoru i kontroli nad powiatowymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
10)monitorowanie sytuacji finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia i przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków Zarządowi i Radzie,

11)opiniowanie wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących:
a.kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji,
b.kosztów przejazdu do zakładu opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
12)podejmowanie działań w celu ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych na obszarze Powiatu,
13)na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w razie wystąpienia choroby zakaźnej, przygotowanie projektu zarządzenia Starosty mającego na celu zapobieżenia epidemii, dotyczącego w szczególności:
a.czasowego ograniczenia komunikacji miejscowej,
b.zakazu handlu obnośnego i obwoźnego,
c.czasowego zamknięcia zakładów pracy i instytucji lub ich części, których prowadzenie zagraża szczególnym niebezpieczeństwem,
d.czasowego zakazu odbywania targów, jarmarków, pielgrzymek, procesji, widowisk i zgromadzeń publicznych oraz skupiania się większej liczby osób,
e.czasowego ograniczenia obrotu i używania przedmiotów mogących być przyczyną szerzenia się choroby zakaźnej,
f.czasowego zajmowania lokali i dostarczania środków transportu na cele zwalczania epidemii – przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych oraz o dostarczaniu środków transportowych na rzecz wojska w czasie pokoju,
g.dokonywania na koszt właścicieli lub użytkowników naprawy urządzeń wodnych i urządzeń komunalnych, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na dokonanie naprawy.
14)opracowanie programów:
a.propagujących zdrowy styl życia,
b.rozpowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c.zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne (tj. choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne),
d.zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
15)wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne, finansowane z budżetu,
16)kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej, współpraca ze środowiskiem medycyny szkolnej i działem oświaty zdrowotnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
17)inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje, zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnią antynikotynową i poradniami przeciwalkoholowymi,
18)inicjowanie i wspomaganie wczesnej diagnostyki patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań,
19)objęcie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży wszystkich szkół Powiatu Nowosądeckiego,
20)wyznaczanie dotacji na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie promocji zdrowia,
21)współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie należące do kompetencji wydziału.

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34