Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2013-09-19 13:31:30
Bożena Dąbrowska
Nazwa sprawy:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego. [GB-B2]
Wymagane dokumenty:
Wniosek inwestora (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.11.2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz. U. Nr 242/2004 poz. 2421) do którego należy dołączyć: 1.zgodę właściciela obiektu, 2.szkic usytuowania obiektu budowlanego, 3.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 4.opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 5.pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, 6.w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, 7.upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa – Referat Budownictwa Siedziba: Nowy Sącz ul. Strzelecka 1 Telefon: 018-41 41 700 Fax: 41 41 888 Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Oplaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225/2006, poz. 1635) – wysokość stawki wynosi 36,00 zł (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skarbowej).
Termin i załatwianie:
65 dni od daty złożenia wniosku, bez wliczania terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego
Pliki:
gb2.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34