Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja

Modyfikacja listy plików
2020-06-30 13:36:58
Bożena Dąbrowska
Pliki:
z18_-_2020.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z17-2020.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,..

16.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,

z15.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z14.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie...

zarzadzenie_13-2020.pdf
w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

z12.pdf
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z11.pdf
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

z10.pdf
w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

z9.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

z8.pdf
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

z7.pdf
w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Powiatu Nowosądeckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia

z6-.pdf
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

z5.pdf
w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

z4.pdf
w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego i jego funkcjonowania

z3.pdf
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z2.pdf
w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2020 roku

z1.pdf
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

z48.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2020 rok

z47.pdf
sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020

z46.pdf

z45.pdf
w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z44.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym..

z43.pdf

z42.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu...

z41.pdf
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.

z40.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

z39.pdf
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

z38.pdf
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z37.pdf
w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z36.pdf
wprowadzające Instrukcję inwentaryzacyjną dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

z35.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego

z34.pdf
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: obręb ewidencyjny Obłazy Ryterskie, jednostka ewidencyjna Rytro, obręb ewidencyjny Rytro, ...

z33.pdf
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z32.pdf
w sprawie powołania zespołu kontrolującego

z31.pdf
w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

z30.pdf
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

zarzadzenie_29.pdf
w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Punktu Kontaktowego HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza).

z28.pdf
w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z27.pdf
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i szacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.

zarzadzenie_26.pdf
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

z25.pdf
w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

z24.pdf
w sprawie organizacji praktyk oraz staży w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

z23.pdf
w sprawie organizacji przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego.

z22.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2018 roku, w sprawie określenia zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ...

z21.pdf
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Raportu o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok.

z20.pdf
wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z19.pdf
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2018.”

z18.pdf
w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

z17.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie ...

z16.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiat..

zarzadzenie_15.pdf
w sprawie organizacji przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego.

zarzadzenie_14.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zarzadzenie_13.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z_12.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

z_11.pdf
w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

z_10.pdf
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

z_9.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

z_8.pdf
w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

z_7.pdf
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z6.pdf
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej oraz wyłączania materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

z_5.pdf
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

z_4.pdf
w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2019 roku

z_3.pdf
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

z_2.pdf
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy -Zdroju.

z_1.pdf
w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego parkingów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

z_63.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2019 rok.

z_62.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok

z_61.pdf
w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2019. Na

z60.pdf
w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

z59.pdf
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.

z58.pdf
wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

z57.pdf
w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

z56.pdf
dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem...

19.pdf
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z zakresu: komunikacji i transportu, budownictwa oraz turystyki.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34