Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Starostwo / Wydziały / Biuro Rady i Zarządu

Aktualizacja akapitu
2022-08-10 10:43:49
Bożena Dąbrowska
Treść:

Dyrektor Wydziału:

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie obsługi Rady, Komisji Rady i Przewodniczącego:
  1. obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady, Komisji Rady  i Przewodniczącego, w tym:
   1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji Rady,
   2. przygotowanie Sesji i posiedzeń Komisji Rady,
   3. sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
   4. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji  i wniosków Radnych, prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady,
   5. doręczanie uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji, wniosków i opinii Radnych podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,
  3. prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących,
  4. przygotowanie dokumentów z pracy Komisji Rady oraz Sesji do publikacji na stronie BIP, na stronie internetowej oraz w Intranecie,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem diet Radnych,
  6. współpraca w zakresie prowadzenia stron internetowych Radnych,
  7. rzekazywanie uchwał Rady organom nadzoru: Wojewodzie Małopolskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  8. przekazywanie uchwał Rady stanowiących akta prawa miejscowego do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
  9. organizacja i prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”,
  10. występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu o dostarczenie informacji, sprawozdań i analiz niezbędnych do podjęcia właściwych działań,
  11. współorganizacja i obsługa spotkań, konferencji,  jubileuszy organizowanych przez Radę  i Zarząd,
  12. obsługa biurowo – gospodarcza spotkań odbywających się na sali konferencyjnej i sali obrad Starostwa,
  13. prowadzenie ewidencji rezerwacji sali konferencyjnej i umieszczanie jej w Intranecie,
  14. realizacja zadań wynikających z organizacji i przeprowadzenia wyborów i referendum.
 2. W zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
  1. prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
  2. obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Zarządu,
  3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu:
   1. uchwał Zarządu,
   2. zarządzeń Starosty,
   3. powiatowych jednostek organizacyjnych
  4. prowadzenie rejestrów:
   1. uchwał Zarządu,
   2. zarządzeń Starosty,
   3. powiatowych jednostek organizacyjnych,
  5. organizacja i dokumentacja przebiegu narad i konferencji z udziałem Zarządu,
  6. doręczanie dokumentów wymienionych w pkt 3 lit a i b, podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  7. koordynowanie prac związanych z realizacją uchwał i zarządzeń
  8. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
  9. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarium rocznic i uroczystości  związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
  10. koordynowanie  prac komórek organizacyjnych Starostwa w sprawie opracowania  projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty,
  11. dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu i Starosty,
  12. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty,
  13. prowadzenie rejestru pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
  14. przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,
  15. prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych przez Powiat,
  16. udostępnianie na wniosek zainteresowanego publikacji: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego.
 3. W zakresie współpracy z mediami:
  1. przygotowanie serwisu informacyjnego dla mediów przez rzecznika prasowego Starostwa,
  2. umawianie nagrań radiowych i telewizyjnych Starosty i członków Zarządu,
  3. organizowanie konferencji prasowych, briefingu, spotkań z przedstawicielami mediów,
  4. umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz administrowanie stroną na portalu społecznościowym Facebook,
  5. wysyłanie serwisu informacyjnego na strony internetowe instytucji współpracujących z Powiatem,
  6. przygotowywanie informacji i materiałów promujących pracę Starosty i Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
  7. obsługa spotkań organizowanych w Starostwie,
  8. bieżące kontakty z dziennikarzami,
  9. dbanie o pozytywny wizerunek Starosty, Zarządu oraz Starostwa w mediach i wśród mieszkańców Sądecczyzny,
  10. monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie,
  11. prowadzenie archiwum zdjęciowego Zarządu,
  12. wysyłanie newslettera,
  13. współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatowymi w zakresie promocji ich działań w mediach,
  14. zamieszczanie skanów artykułów prasowych w zakładce „Piszą o nas” na stronie internetowej,
  15. koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne,
  16. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej,
  17. uczestnictwo w spotkaniach Starosty i Członków Zarządu z dziennikarzami,
  18. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,
  19. przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w mediach elektronicznych,
  20. sporządzanie i publikowanie w mediach życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Starostę i Przewodniczącego.
 4. W zakresie informacji publicznej:
  1. koordynacja realizacji zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
  2. prowadzenie spraw z zakresu strony BIP,
  3. przygotowanie  informacji na stronę internetową - wprowadzanie danych, aktualizacja strony internetowej,
  4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych Staroście przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
  5. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu przez radnych.
 5. W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami i administracją rządową:
  1. realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
  2. realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu ze Związkiem Powiatów Polskich, Euroregionem Tatry, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  3. realizacja zadań z zakresu współpracy Starosty i członków Zarządu z przedsiębiorcami,
  4. organizacja, prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego,
  5. koordynowanie realizacji przedsięwzięć ustalonych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego,
  6. opracowywanie stanowisk, opinii i wniosków, we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.Opracowanie założeń budżetu powiatu w części dotyczącej funkcjonowania Rady i Zarządu, sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz czuwanie nad  prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie.
  7. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,  merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34