Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

 

Komórka prowadząca:

Wydział Geodezji - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 z 2000 roku, poz. 1086 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U.  Nr 49 z 1999 roku, poz. 493)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78 z 2001 roku, poz. 837)

Opis:

 Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

-Materiały dotyczące osnów geodezyjnych, tzn. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych

- Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład

- Mapa zasadnicza oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania i aktualizacji mapy

- Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu

- Ortofotomapa dla terenu powiatu nowosądeckiego i m. Nowego Sącza

- Ewidencja gruntów i budynków, część opisowa i kartograficzna

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

- Kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

- Wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:07
data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 | 15:11