Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej

 

Komórka prowadząca:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa prawna:

Art.7 pkt 4 i art 7a ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

oraz w związku z art.17 i art 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 poz. 26 z 1980 r. z póź. zm.).

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: nr ewidencyjny, nazwę stowarzyszenia, datę wpisu, siedziby - adres stowarzyszenia.


Na wniosek Komitetu Założycielskiego dokonanie wpisu do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich związków Starosty Nowosądeckiego. Wydanie decyzji potwierdzającej wpis.

Udostępnienie:

Na ogółnych zasadach o dostępie do informacji publicznej. Osoby odpowiedzialne za udostępnianie:

Teresa Rogowska, pokój: 313, tel. 018 41 41 813

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:12
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 09:41