Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Przywrócenie uprawnień do kierowania w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych [KT-18]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, art. 99 ust. 1 pkt 1, art.139 pkt 3 ustawy z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami, oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego.

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o przywrócenie cofniętych uprawnień (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej),
  - dowód osobisty,
  - dowód wpłaty.

 • 4. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 5. Uwagi

  Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosku o sprawdzenie kwalifikacji urząd wydaje decyzję 
  o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W przypadku nie poddania się egzaminowi w wyznaczonym terminie lub negatywnego wyniku egzaminu starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Przywrócenie uprawnień następuje po ustaniu przyczyny ich cofnięcia.
   

 • 6. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 7. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent Karolina Gargas - Samodzielny Referent

  Tel. kontaktowy:   18 41 41 607 lub 608

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00