Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Przywrócenie uprawnień do kierowania w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych [KT-18]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 957), art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o przywrócenie cofniętych uprawnień (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej),
  - dowód osobisty,
  - dowód wpłaty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  0,50 zł – opłata ewidencyjna

 • 5. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 6. Uwagi

  Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosku o sprawdzenie kwalifikacji urząd wydaje decyzję 
  o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W przypadku nie poddania się egzaminowi w wyznaczonym terminie lub negatywnego wyniku egzaminu starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Przywrócenie uprawnień następuje po ustaniu przyczyny ich cofnięcia.
   

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek
  Piotr Cebula

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kierownik Referatu,
  2. Barbara Kantor - Inspektor,
  3. Renata Gieniec - Referent,
  4. Jolanta Strojny - Młodszy referent,
  5. Katarzyna Wiktor - Referent,
  6. Ewa Wojnarowska - Wacławik - Referent 

   Tel. kontaktowy:   18 41 41 607 lub 608

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13